Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Đảng ủy Khối triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Vy Hoài Vũ, Bí thư Đoàn Khối định hướng các cơ sở Đoàn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Trong đó, có chuyên đề về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân dành cho cán bộ Đoàn; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước dành cho đoàn viên thanh niên.

Bất kỳ hoàn cảnh nào, đoàn viên phải ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và chính trị của mình. Luôn luôn giữ gìn kỷ luật.

Thời gian triển khai học tập chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn hoàn thành trước ngày 31/5 và thời gian triển khai học tập chuyên đề dành cho đoàn viên thanh niên hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Dịp này, Bí thư Đoàn Khối triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Nghiêm Lan