Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hoá sẽ tập trung xem xét, quyết định 44 nội dung quan trọng như: Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 của Thanh Hóa…

Kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 45 nghị quyết (không bao gồm các nghị quyết về công tác tổ chức) như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021…

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hoá sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, HĐND tỉnh Thanh Hóa tập trung thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, sâu sắc, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cũng như tổ chức triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chuẩn bị thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVII diễn ra trong 2 ngày (từ 5-6/12).

 

Trần Lê