Tại Phiên Trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng cho toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

leftcenterrightdel
 Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo phương án chia tổ thảo luận, tổng số 325 đại biểu chính thức dự Đại hội sẽ được chia làm 4 tổ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn một số nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nội dung: Về lĩnh vực phát triển kinh tế; về lĩnh vực văn hóa - xã hội; về lĩnh vực quốc phòng - an ninh; về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đại biểu tập trung vào thảo luận phát biểu làm rõ những nội dung: Chủ đề Đại hội XIX đã đầy đủ và phù hợp hay chưa; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó đánh giá rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực đã đầy đủ, sát, đúng với thực tiễn hay chưa; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chủ yếu nào cản cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những  bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Thảo luận, tham gia ý kiến về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Thảo luận, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó nêu ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết; nâng cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thảo luận, tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó đề xuất các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đôn đốc, nhắc nhở, biểu dương, khen thưởng để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng Chương trình hành động.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 

Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ Đảng

Tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Theo đó, đã có trên 15.000 lượt ý kiến đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về chủ đề Đại hội, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về tầm nhìn và định hướng phát triển, trong đó ý kiến về quan điểm chỉ đạo, về mục tiêu cụ thể, về các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đã có trên 24.800 lượt ý kiến tham gia. Hầu hết các ý kiến nhất trí và cho rằng chủ đề Đại hội ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, nêu bật được những thành tố, những định hướng lớn, thể hiện quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh ở một tầm cao mới, với quyết tâm chính trị cao, ý chí, khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung, nhấn mạnh làm rõ thêm nội dung về văn hóa, môi trường, an ninh chính trị vào mục tiêu; đồng thời các ý kiến tập trung đóng góp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, về các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới; các nhiệm vụ và giải pháp gồm các nội dung: về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; về lĩnh vực văn hóa - xã hội và phát triển con người; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; về tiếp tục thực hiện đột phá chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; về tăng cường quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết phát triển vùng, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bùi Bình