Năm 2020, uỷ ban kiểm tra các cấp tỉnh Hòa Bình đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định. Các cuộc kiểm tra giám sát đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nội dung kiểm tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm và các cuộc giám sát đã được mở rộng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, địa phương, đơn vị.

Công tác tham mưu được thực hiện tốt, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp tinh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, uỷ ban kiểm tra các cấp tỉnh Hòa Bình tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Chủ động thực hiện công tác giám sát thường xuyên đảm bảo toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hòa Bình cần tham mưu cho cấp ủy tập trung giải quyết những tồn tại, yếu kém thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2021, trong đó quán triệt và thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát, coi trọng công tác tự kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng. Chú trọng kiểm tra giám sát vào một số lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, đầu tư công, đất đai, khoán sẩn, cấp phép dự án; những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, hoặc dư luận nhân dân có nhiều bức xúc.

Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên, kết luận rõ vi phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, không bao che, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị quy định nêu gương về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Nâng cao vai trò lãnh đạo, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; phát huy sức mạnh, sự tham gia của hệ thống MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Trần Kiên