Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, chỉ số hạnh phúc là một cách đo lường giúp đánh giá khách quan mức độ hạnh phúc theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Tỉnh Yên Bái tạm thời vận dụng các tiêu chí đánh giá hạnh phúc và cách tính chỉ số hạnh phúc của tổ chức NEF (tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh), chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính.

Sự hài lòng về cuộc sống (bao gồm: Sự hài lòng về điều kiện kinh tế - vật chất; về mối quan hệ với gia đình và xã hội; về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội; sự hài lòng về hoạt động của các cơ quan công quyền).

Đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh (bao gồm ở 3 mức: 65 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi).

Sự hài lòng về môi trường sống (bao gồm: Sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã; việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải; việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh).

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Yên Bái

Để có cơ sở xây dựng chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái đến năm 2025, Tỉnh uỷ Yên Bái đã chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 40,71%. Tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện tại có 41,6% đánh giá tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái là 70 tuổi (chiếm tỷ lệ cao nhất). Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 31,8%.

Bằng công thức tính chỉ số hạnh phúc dựa trên 3 tiêu chí:

(Tỷ lệ hài lòng về cuộc sống × Tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình) chia cho Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống.

Thì chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái hiện tại là 53,3%, ở mức Khá hạnh phúc như dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu.

Ông Tuấn nhất trí với mục tiêu đến năm 2025 tăng chỉ số hạnh phúc thêm 15% so với năm 2020 như trong dự thảo. Tuy nhiên, để việc đánh giá mức độ hạnh phúc được cụ thể và chuẩn xác hơn, đề nghị chia thành các mức độ hạnh phúc khác nhau, cụ thể như sau: Khá hạnh phúc gồm 2 mức: mức 1 (từ 50-60%); mức 2 (từ 61-70%). Hạnh phúc gồm 3 mức: mức 1 (từ 71-80%); mức 2 (từ 81-90%); mức 3 (từ 91-100%). Còn dưới 50% xếp vào mức độ Chưa hạnh phúc.

Theo đó, đề nghị điều chỉnh đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân Yên Bái hiện tại thành Khá hạnh phúc mức 1 và theo chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị là trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%, như vậy sẽ cập vào chỉ số Khá hạnh phúc mức 2. Các nhiệm kỳ sau sẽ phấn đấu lên các mức Hạnh phúc cao hơn.

leftcenterrightdel
Theo đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái ở mức khá hạnh phúc. Ảnh: Bùi Bình 

Theo ông Tuấn, với phương hướng chiến lược phát triển “xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc” trên cơ sở kết quả khảo sát và các tiêu chí đánh giá, để nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân, cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là các chính sách, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ có hiệu quả đối với các đối tượng yếu thế nhằm nâng cao đời sống kinh tế vật chất, giảm thiểu bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo nhanh, bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng, cơ sở vật chất để người dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển văn hoá, con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai cuộc vận động "xây dựng gia đình hạnh phúc", là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cấp trang thiết bị cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, bảo đảm ít nhất 50% trung tâm y tế cấp huyện đạt tiêu chuẩn hạng II trở lên; quan tâm đầu tư đồng bộ và phát huy hoạt động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ đảm bảo mọi người dân đều được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng công khai, minh bạch, giải quyết công việc nhanh, thuận lợi; không ngừng cải thiện thái độ và mức độ phục vụ của cán bộ đối với nhân dân. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn và tiêu cực xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích đầu tư công nghệ hiện đại để thu gom, xử lý chất thải, tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải; giảm dần, tiến tới phấn đấu cơ bản năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; trên 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường. Các cấp uỷ, chính quyền quan tâm hơn nữa đến xây dựng cảnh quan đô thị, làng, xã; bảo vệ rừng và môi trường cây xanh tại địa phương.

Có thể nói, nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân là một mục tiêu rất nhân văn và sâu sắc. Trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh uỷ quan tâm một số vấn đề sau:

Chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân chủ động tìm kiếm việc làm và tạo nhiều việc làm mới, đẩy mạnh khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân (kinh tế hộ gia đình, kinh tế cá thể quy mô lớn…); khuyến khích sự tham gia đóng góp của xã hội hình thành các quỹ nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân tham gia khởi nghiệp.

Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của nhân dân. Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân đáp ứng chỉ số hài lòng của người dân ở mức độ hạn chế.

Chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hoá để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận an sinh xã hội và dịch vụ xã hội.

Với tiềm năng, lợi thế và những cơ hội ở phía trước, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chắc chắn Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân trong nhiệm kỳ tới.

Bùi Bình