Dân vận phải gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan tới tất cả mọi người dân.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc xác định rõ các đối tượng, phạm vi, nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền để phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn, đóng một vai trò quan trọng. 

Theo đó Phó Thủ tướng, công tác dân vận chính quyền phải xác định rõ vai trò của nhân dân, của công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Chủ thể thực hiện công tác dân vận chính quyền là các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng của công tác dân vận chính quyền là nhân dân, là mọi đối tượng thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế, môi trường, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ... 

"Vì vậy, công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp phải xác định mục tiêu là hướng tới đối tượng là người dân, phục vụ người dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Mặt khác, theo Phó Thủ tướng, chúng ta nên tiến đến xây dựng “chính quyền kiến tạo” trong đó kết hợp với việc thực hiện công tác dân vận chính quyền một cách đổi mới kiến tạo. “Chính quyền kiến tạo” hướng đến xây dựng một Nhà nước phục vụ, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận chính quyền sẽ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của một Nhà nước kiến tạo phục vụ, từ đó thấy rõ trách nhiệm của cá nhân mình hơn, để công tác dân vận chính quyền cũng phải trở nên kiến tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Mặt khác, cần nghiên cứu đặc điểm từng chức năng quản lý của các cơ quan đơn vị để có phương pháp lãnh đạo dân vận phù hợp và hiệu quả.

"Dân vận chính quyền trên lĩnh vực kinh tế sẽ khác dân vận chính trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng... Cần đặc biệt quan tâm đến việc dân vận gắn với chức năng nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện được điều này chúng ta sẽ tránh được tính hình thức chung chung của công tác dân vận, mà lâu nay nhiều ngành, nhiều địa phương đang gặp phải", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, lực lượng làm công tác dân vận là lực lượng của cả hệ thống chính trị - trước hết là của chính quyền. Do đó, cần làm công tác tư tưởng để mỗi cán bộ đảng viên, công chức hiểu rõ được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ dân vận, coi đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ công vụ của mỗi cá nhân.

Theo Phó Thủ tướng, dân vận chính quyền nên được xây dựng trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương vì có dân vận tốt thì các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế,văn hóa xã hội của ngành, của địa phương mới tốt.

Bên cạnh đó, công tác dân vận chính quyền phải đảm bảo thực hành dân chủ rộng rãi nhất trong hoạt động của các cơ quan chính quyền các cấp, thực hành dân chủ XHCN, thực hành dân chủ trong xã hội. Có dân chủ mới phát huy được lòng hăng hái, mới nảy nở nhiều sáng kiến, mới thúc đẩy sự sáng tạo vượt khó. Dân tin tưởng, dân giúp đỡ, dân ủng hộ, dân bảo vệ, dân yêu mến thì mọi khó khăn đều vượt qua được. 

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

Báo cáo kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho biết, các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp đã bám sát kế hoạch thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ và phương châm hành động "kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và quyết liệt, đồng bộ hơn trong triển khai thực hiện.

"Quá đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp được nâng lên; việc cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực", ông Lộc nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với nhân dân được kịp thời giải quyết.

Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, tính công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, chỉ số cải cách hành chính và đánh giá hài lòng của người dân cao hơn so với cùng kỳ...

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm dịch covid-19 đã tác động đến nước ta, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm e nhiều phức tạp, tội phạm hình sự nghiêm trọng, hoạt động tôn giáo, lợi dụng mạng xã hội diễn biến phức tạp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, đối thoại, tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tại một số địa phương còn chậm...

Nâng cao hiệu quả và trách nhiệm hoạt động tiếp công dân

Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; quán triệt thực hiện tốt phương châm "chống suy thoái kinh tế như chống giặc" nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất cải cách hành chính, giao dịch điện tử liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài, phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong nước; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nâng cao hiệu quả và trách nhiệm hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại...

Tại hội nghị, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho biết, công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thanh tra Chính phủ tập trung chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trong các dịp lễ tết, các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid 19. Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm số với cùng kỳ 2019, việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài của Thủ tướng tiếp tục được quan tâm thực hiện...

Tại Bộ Nội vụ, công tác dân vận 6 tháng đầu năm cũng đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp đã tập trung nghiên cứu thể chế hoá quan điểm của Đảng, nghị quyết chỉ thị, kết luận của Đảng; sự phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương được thực hiện đồng bộ và đặt hiệu quả, phát huy vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở...


 
 

 

Thái Hải