Ngày 28/6, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII đã khai mạc; nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và một số văn bản mới của Trung ương và TP.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt, tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa và tổ chức quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Thành ủy đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 cán bộ diện Ban Bí thư quản lý và thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền đối với đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 184 tổ chức Đảng (tăng 68,8% so với cùng kỳ năm trước) và 985 đảng viên (tăng 232,7% so với cùng kỳ năm trước); giám sát đối với 50 tổ chức Đảng (tăng 138,1% so với cùng kỳ năm trước) và 127 đảng viên (tăng 605,5% so với cùng kỳ năm trước).

Thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm (giảm 57,4% so với cùng kỳ năm trước).

Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đã chỉ đạo xử lý 8 vụ án được dư luận quan tâm; giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc 19 vụ án, vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ như tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; khắc phục các hạn chế đã nêu trong 6 tháng đầu năm; Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, tập trung điều tra, kết luận chính xác, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng xảy ra trên một số lĩnh vực trên địa bàn TP.

Q. Thân - N. Phê