Sáng ngày 22/1, diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội chính Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đánh giá, “vị thế, vai trò của ngành Nội chính Đảng được khẳng định, dư luận xã hội đánh giá cao; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là trong công tác PCTN; khẳng định chủ trương tái lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh uỷ, thành uỷ là đúng đắn”.

 “Lợi ích nhóm” liên quan chằng chịt, rất lắt léo

Thời gian qua, ngành Nội chính Đảng đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

Cùng với đó, tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hoá và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Nổi bật nhất là, đã tích cực, kiên trì, kiên quyết, cụ thể trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ở đây đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ, nhịp nhàng và thống nhất ý kiến giữa các cơ quan chức năng mới làm được.

“PCTN là lĩnh vực khó, phức tạp; nó đụng chạm đến lợi ích, đụng chạm đến con người, và lợi ích ở đây là lợi ích nhóm, nó liên quan chằng chịt với nhau, ở các cấp, các ngành, rất lắt léo, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải thực sự có bản lĩnh, có kiến thức, có kinh nghiệm, đặc biệt là phải trong sáng, công tâm, liêm khiết, phối hợp chặt chẽ mới có thể làm được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông rất mừng khi Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, công an, kiểm sát, toà án đã phối hợp rất tốt.

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính và PCTN được quan tâm, ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh uỷ, thành uỷ cũng chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc; khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, bắt giữ người trái pháp luật; các vụ việc tụ tập đông người, biểu tình, đình công, lãn công, gây rối, nhằm âm mưu gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch... góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Biểu dương nỗ lực, cố gắng, những đóng góp thiết thực của ngành Nội chính Đảng thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Đó là, quan tâm chưa đúng mức trong tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh uỷ, thành uỷ kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính.

Thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp ở một số nơi còn hạn chế, chưa sâu, chưa đi đến cùng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn "tham nhũng vặt" hiệu quả chưa cao…

Không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, đường lối của Đảng

Bước sang năm 2019, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Ông yêu cầu, ngành Nội chính tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bịt kín những "khoảng trống", những "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng".

Chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

Ngành Nội chính Đảng phải chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ cấp tỉnh và trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính; nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

“Tham mưu kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành, thực thi pháp luật có đúng đường lối, quan điểm của Đảng không? Có bị tác động, hướng lái chính sách theo giá trị "tự do, dân chủ" của các thế lực thù địch, chống đối không?… Các đồng chí phải "gác gôn" cho Đảng trên lĩnh vực này, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Ban Nội chính Trung ương phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tập trung tham mưu, đề xuất chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Chủ động tham mưu cho Đảng loại bỏ cán bộ tham nhũng, hư hỏng

“Cần tham mưu chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tích cực xác minh, kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên, phong toả, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án”, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN nêu rõ.

Cùng với đó, chú trọng tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong đấu tranh PCTN; tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, còn gọi là "tham nhũng vặt".

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngành Nội chính cần chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tham gia có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ.

“Phải chủ động phối hợp, tham mưu cho Đảng kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng, hư hỏng, thoái hoá, biến chất; không để lọt vào quy hoạch nhân sự đại hội đảng các cấp những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", có quan điểm lệch lạc, sai trái, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực”.

Đi cùng với đó, là tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, trong sạch.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có trình độ, có hiểu biết tương đối toàn diện, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

“Đặc biệt phải liêm, phải sạch; phải có đạo đức trong sáng, công tâm; có phương pháp làm việc khoa học, cương, nhu đúng mức; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận và tin rằng, ngành Nội chính Đảng hoàn thành tốt trọng trách là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp.

Xem xét, kỷ luật 16 Ủy viên Trung ương Đảng

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã xử lý kỷ luật 53.107 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 643 vụ/1.579 bị cáo về tham nhũng, kinh tế.

Riêng trong 3 năm qua, đã xem xét, kỷ luật 16 Ủy viên Trung ương, trong đó, có 11 Ủy viên Trung ương đã nghỉ hưu và 5 Ủy viên Trung ương đương chức. Trong 5 Ủy viên đương chức, thì có 1 Ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ Đảng, lĩnh án tù.

Với 87 vụ án, 78 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt trong điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 47 vụ/634 bị cáo, tuyên phạt 10 bị cáo với 11 mức án tử hình; 20 bị cáo với 21 án tù chung thân; 8 bị cáo tù 30 năm; 18 bị cáo tù từ 20 đến 30 năm; 535 bị cáo tù từ 12 tháng đến dưới 20 năm.

Riêng trong năm 2018, đã kết thúc điều tra 23 vụ/222 bị can (tăng 43,75% số vụ so với năm 2017), đã truy tố 20 vụ/251 bị can (tăng 66,7% số vụ so với năm 2017); đã xét xử sơ thẩm 23 vụ/304 bị cáo (gấp gần 5 lần so với năm 2017), nhất là đã đưa ra xét xử 10 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Hương Giang