Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn chỉnh để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Trước đó, trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019) còn có cách hiểu khác nhau về một số quy định của luật. 

Vì vậy, Chính phủ đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết giải thích về một số điều của Luật Quy hoạch.

Thảo luận nội dung này, các ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc cần thiết ban hành nghị quyết để bảo đảm áp dụng thống nhất các quy định của luật, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Kết luận nội dung này, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, khoản 1, Điều 6, và khoản 2, Điều 20 của Luật Quy hoạch được hiểu như sau: Việc triển khai lập các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào hoàn thành trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. 

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các ngành, các cấp, các địa phương bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có sự chưa phù hợp thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn, bảo đảm tính liên kết, kết nối, liên tục, kế thừa, ổn định và phát triển từ khâu lập, thẩm định quy hoạch. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, quy hoạch quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch được hiểu là trong quá trình thực hiện, các quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực mà theo Luật Quy hoạch sẽ phải tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhưng chưa được phê duyệt thì được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch phải tích hợp được phê duyệt…

H.Giang