Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức xoá tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Với ông Nguyễn Ngọc Đông, Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Hình thức kỷ luật khiển trách cũng được áp dụng thi hành đối với ông Nguyễn Nhật. Theo quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Nhật đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Còn ông Nguyễn Văn Công, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật

Trước đó, như Báo Thanh tra đã đưa tin, tại kỳ họp thứ 37 vào tháng 7/2019, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật. Đồng thời, đề Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ giao thông Vận tải.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các ông: Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp và cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải.

Cũng trong tháng 7/2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Trường chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa,… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp; đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giao thông Vận tải và cá nhân ông. 

Hương Giang