Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng cho biết, các Nghị quyết, quy định, kết luận Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

“Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng”, ông Hồng nói và đề nghị, các cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập để đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả. 

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên nghe phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cụ thể: Nghị quyết số 36 về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Sau khi kết thúc hội nghị, cán bộ, đảng viên đều phải viết thu hoạch cá nhân; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện tại đơn vị mình, hoàn thành trước ngày 20/02/2019.

H.G