Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, trước thềm Đại hội XIII, ngày 2/1/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” (Quy định 214) đã nêu rõ 5 nhóm tiêu chuẩn chung, 19 nhóm tiêu chuẩn tương ứng với các chức danh, nhóm chức danh cán bộ cụ thể và một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Trong đó, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng - Tiêu chuẩn cao nhất của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sinh thời, không ai khác và hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặc biệt quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ, nhất là cán bộ Trung ương. Theo Người, biểu hiện cao nhất trong khí phách, bản lĩnh của người cách mạng thực sự liêm chính là dám hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, trong Lời nói chuyện trong buổi lễ bế mạc lớp bổ túc trung cấp, đăng trên Báo Vệ quốc quân, số 15, ngày 10/10/1947, Người nhấn mạnh: “Liêm: Là không tham danh vị, không tham sống, không tham tiền, không tham sắc. Người cán bộ đã dám hy sinh cho Tổ quốc, hy sinh cho đồng bào, hy sinh vì nghĩa, thì không tham gì hết”(1).

Sự hy sinh khi Đảng, Tổ quốc, nhân dân cần và vì nghĩa lớn vì một lẽ thường tình: “Đảng viên chúng ta là những người rất tầm thường, vì chúng ta đều là con của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, chúng ta chỉ biết trung thành với giai cấp vô sản, quyết tâm đấu tranh cho nhân dân. Thế thôi. Chính vì chúng ta rất tầm thường cho nên Đảng ta rất vĩ đại. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”(2)

Theo đó, là người cán bộ cấp chiến lược của Đảng, mỗi Ủy viên Trung ương, tinh thần sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ, bản vị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thậm chí cả tính mạng của mình vì sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của dân tộc cao hơn hẳn cán bộ, đảng viên cấp dưới và quần chúng.

Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo những người cán bộ, đảng viên vào Đảng, đi theo Đảng chưa hẳn một lòng phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân mà vì lợi ích cá nhân, đó chưa phải là người cán bộ, đảng viên tốt. Nhắc lại giáo sư số học Hoa La Canh (được đề nghị Giải thưởng Xtalin), Người nói: “Đi theo Đảng chưa phải là một lòng với Đảng. Chim âu đi theo tàu thủy, nhưng không phải nó cùng chung một mục đích với tàu; nó theo tàu vì nó muốn tìm món ăn...”(3) và “nhưng số người đó coi Đảng như một cái cầu thang để thăng quan phát tài. Họ không quan tâm đến đời sống của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình”(4). Theo đó, đảng viên trước đây, cũng như các Ủy viên Trung ương hiện nay phải thấm nhuần quan điểm: “Đảng ta là một Đảng phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của giai cấp vô sản, chứ không vì lợi ích nào khác”(5).

Người luôn coi giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, nhất là tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là một trong những phương thức quan trọng nhất để bồi dưỡng, nâng cao tinh thần hy sinh quên mình vì sự nghiệp cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, trong bài nói tại hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập (họp từ ngày 22 đến ngày 26/1/1965), Người khẳng định: “Chính vì đã sẵn sàng quên mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho lý tưởng cộng sản vẻ vang mà 35 năm qua trong Đảng ta đã có biết bao anh hùng liệt sĩ như các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và hàng vạn đảng viên gương mẫu, “trung với nước, hiếu với dân”, khí phách hiên ngang cho đến hơi thở cuối cùng như liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi”(6).

Quang cảnh cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng ngày 19/3/2020. Ảnh: Trí Dũng

 

Thấu triệt những lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước thềm Đại hội XIII - một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng sẽ diễn ra vào năm 2021, nhất quán với tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW) trước đó, ngày 2/1/2020, Bộ Chính trị đã cụ thể hóa thành Quy định số 214-QĐ/TW về “khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” đã nêu rõ 5 nhóm tiêu chuẩn chung, 19 nhóm tiêu chuẩn tương ứng với các chức danh, nhóm chức danh cán bộ cụ thể và một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Trong đó, quy định rõ nội hàm của tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng: “Sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Một lần nữa, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng, ngày 19/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi chủ trì phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIII khẳng định: “Nội dung họp bàn hôm nay giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành một công việc có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Qua đó, cần khẳng định và thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, vì đây là công việc chiến lược gắn liền với sự sống còn của Đảng ta, chế độ ta và tiền đồ phát triển của đất nước”.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Công tác nhân sự Đại hội là hết sức nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết”.

Như vậy, Đảng ta xác định rõ mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kiên quyết không để lọt vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cánh hẩu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, quan liêu, tham ô, tham nhũng; những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, phiếu bầu, chạy cơ cấu. Đảng chủ trương sàng lọc kỹ lưỡng, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn trọng yếu “sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng”; nhất là không để tác động bởi những thông tin giả, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet và mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự, làm ảnh hưởng đến công tác nhân sự...

Với quyết tâm chính trị rất cao, Đảng ta tiếp tục thấu triệt sâu sắc, kiên quyết thực hiện lời dạy và bài học kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ: “Đảng chúng tôi luôn luôn coi trọng việc giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần triệt để cách mạng, tinh thần dũng cảm hy sinh vì lợi ích của giai cấp và của dân tộc”(7) của Bác Hồ; cùng với chủ trương đúng đắn, kịp thời và một quy trình chặt chẽ, toàn Đảng và quần chúng tin tưởng chắc chắn các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực sự là những người “vừa hồng, vừa chuyên” mẫu mực, tiêu biểu và luôn sáng mãi tinh thần “sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.260
(2) Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, tr.334
(3) Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr.466
(4) (5) (6) Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, tr.469; tr.469; tr.468
(7) Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, tr.396 

TS Hà Xuân Thái