Diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường