Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các dự thảo: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trình phiên họp Chính phủ tháng 11/2019; Dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11/2019.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo tiến độ, nội dung 2 dự thảo trên trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kim Hồng