Trong những tháng cuối năm, các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực khắc phục khó khăn, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các Đảng bộ tiếp tục tập trung tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 7 (Khóa XI); chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 8 (Khóa XI) gắn với triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch “Năm nâng cao chất lượng Chi bộ - 2013”, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng bộ Khối chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác dân vận, trọng tâm là dân vận chính quyền, lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các đoàn thể vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (Khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đôn đốc các Đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác dân vận với chủ đề “Năm Dân vận - 2014”.

Trong quý III/2013, BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy cấp ủy các cấp; chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị được củng cố, sắp xếp và từng bước ổn định; tích cực đổi mới phương thức, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng tham mưu được nâng lên. Các đề án theo từng lĩnh vực, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng được tập trung triển khai theo kế hoạch, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh và tạo động lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự đồng thuận trong Đảng bộ được nâng lên.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận công tác xây dựng Đảng tại một số Đảng bộ, Chi bộ, nhất là ở cơ sở chưa được quan tâm thỏa đáng, chất lượng còn hạn chế. Việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên ở một số cấp ủy còn chung chung, chưa sát thực tế, tổ chức thực hiện nghị quyết chưa đồng bộ. Một số nơi triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) còn chậm và chưa nghiêm túc. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Khối tại một số Đảng bộ còn hình thức, chưa đi vào thực tiễn về thực hành đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên.

Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được các đại biểu đưa ra, trong đó, gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) với Chỉ thị 03-CT/TW, bằng những hoạt động cụ thể; đưa việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) vào sinh hoạt thường xuyên trong Đảng; chọn kiểm tra trực tiếp một số Đảng bộ, Chi bộ về khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI)...

Chu Thanh Vân