Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Coi công tác này là nhiệm vụ trọng tâm cần thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Chỉ thị nhấn mạnh, từ nay, trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, hàng quý của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị phải có nội dung kiểm điểm, đánh giá và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, hoàn thiện các quy định theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ nhằm khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đội ngũ báo cáo viên; triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp nhận thông tin, giải quyết đơn thư tố cáo tham nhũng; phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để động viên nhân dân tích cực tham gia. Phát huy vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, HĐND, Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy, các Ban cán sự Đảng trong khối nội chính có trách nhiệm triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị nhằm đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng chuyển biến tích cực hơn nữa; đóng góp thiết thực trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đắc Xuyên