Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành thời gian gặp gỡ, đối thoại

Theo Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, công tác giáo dục thế hệ trẻ đã thu được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

686 ý kiến góp ý về các văn kiện trình Đại hội tại đoàn

Đoàn Thư ký Đại hội Đảng lần thứ XII cho biết, qua thảo luận tại các đoàn, đã có 686 ý kiến phát biểu góp ý về các văn kiện trình Đại hội. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có trao đổi, tranh luận, đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng cả trong quan điểm chung và từng lĩnh vực cụ thể.

Hầu hết các ý kiến cơ bản nhất trí cao về bố cục, nội dung các văn kiện và cho rằng, các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, khoa học, có sự đổi mới trong cách thể hiện, nội dung ngắn gọn, súc tích, có tính tổng kết và khái quát cao.

Các báo cáo đã tiếp thu nghiêm túc, có chọn lọc ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, góp ý của các tổ chức và nhân dân, chất lượng được nâng lên; đã đạt được sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

Trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến đã góp ý, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm một số đánh giá, nhận định, dự báo, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp; bổ sung, rà soát chuẩn xác một số số liệu; cân nhắc bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, góp ý cụ thể về câu chữ trong báo cáo

Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

“Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khả năng hội nhập của thanh niên còn nhiều hạn chế. Những hạn chế trên có trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết.

Trong những năm tới, với nhiều diễn biến rất phức tạp, khó khăn, thách thức, đặc biệt là nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại... đặt ra yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, cần tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh thiếu nhi. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi, nhất là ở các thành phố lớn và địa bàn nhạy cảm.

“Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi”, ông Vinh nhấn mạnh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đề nghị, Nhà nước quan tâm, tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục thế hệ trẻ; quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa, nơi vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, dành thời gian tham dự các hoạt động của thanh thiếu nhi; gặp gỡ, đối thoại với thế hệ trẻ; quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ; bồi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ trở thành chuyên gia trên các lĩnh vực, là đầu tàu dẫn dắt các phong trào và hoạt động thanh niên.

Cán bộ phải thực sự là “công bộc” của Nhân dân

Quan tâm đến xây dựng “quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân”, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, hơn 85 năm qua, đặc biệt qua 30 năm đổi mới, Đảng lắng nghe Nhân dân, vì Nhân dân, dựa vào Nhân dân và Nhân dân tin Đảng trở thành nhân tố bảo đảm sự đúng đắn và thành công của đường lối đổi mới của Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, cần “tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới”

 “Với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Đảng đã lãnh đạo và cùng Nhân dân đấu tranh kiên quyết, kiên trì phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân”, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương nói.

Theo đó, cần chăm lo xây dựng tiềm lực tư tưởng, lý luận, trí tuệ của mình bảo đảm sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng, ý Đảng hợp lòng dân đi đôi với đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa Đảng và Nhân dân.

Đảng cần đẩy mạnh lãnh đạo có hiệu quả công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ và xây dựng Nhà nước ta thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân để đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân.

“Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đặc biệt chú trọng lựa chọn, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước có trình độ trí tuệ, năng lực chuyên môn, đạo đức cách mạng, thực sự là “công bộc” của Nhân dân, thực hành phong cách “trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân và có trách nhiệm với Dân”, ông Sùng nhấn mạnh.

Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận của các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có tác phong “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Theo ông Sùng, cần số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý theo chiến lược cán bộ của Đảng, với chính sách cán bộ phù hợp trong điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng XHCN để thực hiện tốt năm bước công tác dân vận là “điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện và hành động”.

Thảo Nguyên