Địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương không hỗ trợ vốn

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện trên phạm vi cả nước với mục tiêu cục thể đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Tổng mức vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 từ ngân sách Nhà nước tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương: 63.155,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 130.000 tỷ đồng.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các xã mới đạt dưới 5 tiêu chí và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới...

Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chương trình căn cứ theo dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 của từng địa phương.

Các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương không hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương (trừ tỉnh Quảng Ngãi). Các địa phương phải bố trí vốn ngân sách địa phương ở mức cao hơn so với các địa phương khác và huy động hợp lý theo quy định của pháp luật nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu của Chương trình.

Đối với các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với mức từ 50% trở lên: Ưu tiên bố trí ở mức độ cao phù hợp với tổng số xã; xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; xã an toàn khu; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Riêng, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với mức dưới 50%: Bố trí vốn ở mức thấp hơn so với nhóm nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với mức từ 50% trở lên.

Trung ương hỗ trợ cho địa phương tổng mức vốn và giao Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.

Ưu tiên rót vốn cho các huyện nghèo, xã nghèo

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hướng đến mục tiêu góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội quyết định, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên tập trung các huyện nghèo; các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 46.161 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương: 41.449 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 4.712 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho 2 Chương trình và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.

Quốc hội cũng giao Chính phủ tiếp tục rà soát 21 chương trình mục tiêu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó, loại bỏ các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu trùng lặp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Thảo Nguyên