Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp; Quyết định 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 6/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp; Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 4/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

 Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái trình bày tại hội nghị. Ảnh: TH

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng nhấn mạnh đến vấn đề báo cáo tình hình đảng viên trước, sau Đại hội phải chuẩn bị 5 văn bản báo cáo chính trị bao gồm: Báo cáo kiểm điểm cấp ủy, báo cáo tình hình đảng viên, biên bản Đại hội, các biên bản bầu cử, Nghị quyết Đại hội. 

Bên cạnh đó, cần lưu ý một số tình huống xảy ra trong Đại hội liên quan đến việc phát biểu ý kiến góp ý Báo cáo chính trị, công tác bầu cử… Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội cần bình tĩnh xử lý theo đúng quy trình, quy định.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là rất cần thiết. Để đảm bảo tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp ủy chi ủy, Chi bộ trực thuộc cần nắm vững nội dung và triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ thành công, xây dựng báo cáo chính trị của Chi bộ có chất lượng, bầu cấp ủy khóa mới đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ TTCP quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy TTCP.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc của Đảng, tăng cường đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ.

TH