Bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết, đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần. Đại hội sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Chủ đề của Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó đại biểu đương nhiên 197 đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa XI, chiếm tỷ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 (86,09%); đại biểu chỉ định là 13 (0,86%).

Dự kiến Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (theo phương án Trung ương thông qua) sẽ trình Đại hội XII gồm: 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đại hội sẽ quyết định bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

“Công tác chuẩn bị Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đại hội sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo Về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các dự thảo đã thể hiện tinh thần đổi mới, phá huy tinh thần dân chủ, lấy ý kiến trong Đảng và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả các ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đã đươc nghiên cứu, chắt lọc, tổng hợp tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện của Đảng.

Nhân dịp Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Thư thông báo chính thức về việc tổ chức Đại hội tới các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế. “Đến nay đã có 156 chính đảng của các nước trên thế giới gửi thư, điện mừng - là số lượng lớn nhất trong các kỳ Đại hội và sẽ tiếp tục tăng, thể hiện kết quả của đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng”, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại TƯ thông tin.

Tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội hôm 18/1, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ cho biết, Trung tâm Báo chí Đại hội được bố trí trên diện tích hơn 1.000m2, trang bị 170 máy tính. Đến nay, Trung tâm nhận được đăng ký của khoảng 600 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước và 118 phóng viên của hơn 20 cơ quan báo chí nước ngoài.

“Các cơ quan báo chí, phóng viên sẽ được phục vụ để tác nghiệp thuận lợi, được cung cấp hình ảnh và âm thanh sạch miễn phí. Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội cũng lo chế độ ăn cho phóng viên, kỹ thuật viên để đảm bảo thời gian tác nghiệp”, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

 

Thảo Nguyên