Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của TTCP và khẳng định năm 2018, TTCP đã nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác: Chủ động xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018, phù hợp với khả năng của các cục, vụ. Tham mưu xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, trong thanh tra với Kiểm toán Nhà nước.

Ban Tiếp công dân Trung ương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; phối hợp các các cơ quan, các Bộ, ngành, địa phương tham mưu xử lý tốt các vụ việc đông người, phức tạp nẩy sinh.

Các cục địa bàn đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xây dựng báo cáo, tham mưu Tổng Thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị. Ảnh: TH

Tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong kê khai tài sản, thu nhập; tham gia công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại các Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt.

Chú trọng phát hiện vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, phối hợp chặt chẽ với các ngành để tham mưu xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong năm qua. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tặng Cờ thi đua của TTCP cho các đơn vị. Ảnh: TH

Tại Hội nghị, các cục vụ, đơn vị cơ bản đồng ý với bản báo cáo kết quả tổng kết năm 2018 và báo cáo tổng kết thi đua công tác. Đồng thời kiến nghị một số kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định tặng:
* Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Tạp chí Thanh tra
* Tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Hồng Giang - Cục trưởng Cục 2
* Cờ Thi đua TTCP cho các tập thể:
- Vụ 1
- Vụ Giám sát,Thẩm định và Xử lý sau thanh tra
- Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực (Cục 2)
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể
- Báo Thanh tra
- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thanh tra Bộ Tài chính
- Thanh tra Bộ ngoại giao
- Thanh tra các tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Sơn La, Thanh Hoá, Lâm Đồng, Quảng Nam, Bến Tre, An Giang, Đồng Nai,
* Bằng khen Tổng TTCP:
- Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 (Cục I)
- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp
- Văn phòng
- Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra
- Thanh tra Bộ Nội vụ,
- Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Thanh tra các tỉnh: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Điện Biên

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, theo Tổng Thanh tra cần tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao. 

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn và triển khai tốt các cuộc thanh tra chuyên đề, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm. 

"Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng báo cáo và tham mưu Tổng Thanh tra  ban hành các kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về thanh tra. Phát huy kết quả, thành tích trong hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, nâng uy tín và vị thế của TTCP.

Gắn công tác thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp, quan trọng nẩy sinh, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm" - Tổng Thanh tra đề nghị.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; gắn với việc tham mưu, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, cần đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời, quyết liệt các quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất; nâng cao năng lực phát hiện, xử lý tham nhũng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn với thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; chủ động đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, coi đây là biện pháp để nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tra Bằng khen của Tổng Thanh tra cho các đơn vị. Ảnh: TH

Tổng Thanh tra cũng lưu ý,  kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy thanh tra Thanh tra Chính phủ theo hướng tin gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cán bộ. 

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng khen thưởng đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích cao để tạo ra động lực mới cho cơ quan và toàn ngành.

Tại Hội nghị, TTCP cũng phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Thái Hải