Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2015, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc, gợi mở một số vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Đánh giá toàn diện tình hình KTXH

Theo Tổng Bí thư, cần nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KTXH nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2015, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là tác động của tình hình kinh tế thế giới chậm phục hồi, kinh tế nhiều nước lớn gặp khó khăn và sự sụt giảm mạnh giá dầu thô thế giới cũng như việc giảm giá đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng tiền nhiều nước khác. 

“Chúng ta đã thực sự tạo được tiền đề vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong nửa cuối của quá trình thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 - 2020 chưa? Hiện đang còn những hạn chế, yếu kém chủ quan nào cần tiếp tục nỗ lực sửa chữa, khắc phục? Phải chăng vẫn là những vấn đề như: ổn định kinh tế vĩ mô, xử lý nợ xấu, nợ công, bội chi ngân sách, bảo đảm sự lành mạnh, vững chắc của thu chi ngân sách nhà nước; độ tin cậy, an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp trong nước và toàn bộ nền kinh tế, tình trạng tham nhũng, lãng phí?”, Tổng Bí thư đặt một loạt câu hỏi đề nghị Trung ương giải đáp.

Từ những phân tích, dự báo tình hình những tháng cuối năm 2015 và năm 2016, Trung ương đề ra, mục tiêu tổng quát, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về chất, có tính đột phá cho phát triển KTXH năm 2016 và các năm tiếp theo.

Đề xuất tiêu chí xem xét nhân sự "đặc biệt"

Liên quan đến công tác nhân sự, Tổng Bí thư nhấn mạnh, “nhìn chung việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương ở vòng 1, vòng 2 đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự; các tổ công tác làm nhiệm vụ theo dõi, chứng kiến việc lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm cao”.

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự qua hai vòng của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Cũng tại Hội nghị này, lần đầu tiên, Bộ Chính trị trình Trung ương Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung nghiên cứu kỹ Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này, nhất là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Uỷ viên Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI tái cử khoá XII; trên cơ sở tiêu chuẩn chung của 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt đã nêu tại phương hướng công tác nhân sự, Báo cáo đã đề xuất tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội), về các phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Thống nhất cao về vấn đề này sẽ là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể ở các hội nghị Trung ương tiếp theo.

Chuẩn bị bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp

Bầu cử QH và HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây là cuộc bầu cử lần thứ hai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X về đổi mới tổ chức bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND các cấp trong cùng một thời điểm, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về bầu cử hiện hành.

Theo Tổng Bí thư, cần chú ý phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử, như: mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH, ĐB HĐND nói chung và ĐB chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu ĐBQH, ĐB HĐND; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ngày bầu cử dự kiến...

Tổng Bí thư lưu ý, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Đến đầu tháng 7/2015, đã có 63 tỉnh, TP và 107 ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương thực hiện xong việc giới thiệu nhân sự vòng 1. 
Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu vòng 1 và cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nhân sự để giới thiệu vòng 2; về phương pháp, cách làm và việc triển khai thực hiện giới thiệu vòng 2. Trong tháng 8/2015, tất cả các tỉnh, TP và ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự vòng 2.


Thảo Nguyên