Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến bao gồm 4 sự kiện chính: Cuộc họp về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh (BI); Cuộc họp Mạng lưới Liêm chính công (PIN) lần thứ 3; Cuộc họp Ban điều hành Sáng kiến lần thứ 23 và Phiên họp Cấp cao của Hội nghị Khu vực lần thứ 10 và Lễ bế mạc Hội nghị.

Theo chương trình Hội nghị bao gồm: Cuộc họp về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh (BI) với chủ đề: Doanh nghiệp thúc đẩy liêm chính trong thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng.

Tại cuộc họp này, các đại biểu sẽ thảo luận về tình hình và rủi ro tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng từ góc nhìn doanh nghiệp, các biện pháp tuân thủ dành cho khối doanh nghiệp nhằm phòng,chống tham nhũng (PCTN) trong thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, định hướng chương trình công tác của Sáng kiến liên quan đến thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh trong thời gian tới.

Cuộc họp Mạng lưới Liêm chính công (PIN) lần thứ 3, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Nguy cơ tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực; Thao túng chính sách và can thiệp không đúng đắn trong các dự án cơ sở hạ tầng; Kiểm toán các dự án cơ sở hạ tầng lớn; Tăng cường liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn - kinh nghiệm của Malaysia; Các dự án cơ sở hạ tầng sạch – chất xúc tác cho đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; Phòng ngừa, phát hiện và điều tra tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng.

Cuộc họp Ban điều hành Sáng kiến lần thứ 23: Nghe báo cáo kết quả các cuộc họp BI, PIN; thảo luận về Kế hoạch Hành động của Sáng kiến; thông qua các quyết định về hoạt động của Sáng kiến trong thời gian tới.

Phiên họp Cấp cao với chủ đề Định hướng công tác PCTN trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian tới. Nội dung, chương trình: Thảo luận cấp cao về phương hướng thúc đẩy hợp tác về PCTN ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có PCTN trong các dự án cơ sở hạ tầng...

Thái Hải