*Cho ý kiến về Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản đối với các cơ sở GDĐH

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hơn 10 năm qua, hệ thống GDĐH đã phát triển rộng khắp cả nước với sự đa dạng về loại hình trường và hình thức đào tạo. Số sinh viên, số ngành đào tạo, số trường không ngừng tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực; bồi dưỡng nhân tài; phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội… Bên cạnh những thành tựu nổi bật, GDĐH nước ta cũng tồn tại không ít hạn chế, bất cập chủ yếu như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành còn chậm, thiếu đồng bộ, cụ thể, khả thi và chưa hoàn chỉnh; hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho GDĐH còn hạn chế; chất lượng GDĐH, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung chưa đáp ứng đươc yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; công tác nghiên cứu khoa học chưa được coi trọng và chưa gắn kết với công tác đào tạo.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất một số kiến nghị. Trong đó, đáng chú ý là 5 kiến nghị đối với Chính phủ: Đề nghị rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDĐH; ban hành các tiêu chí xác định trường cao đẳng, đại học ngoài công lập hoạt  động theo nguyên tắc “không vì lợi nhuận” và “vì lợi nhuận hợp lý”. Trong công tác quản lý, từng bước giao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các trường, tăng cường trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, tiến tới xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản đối với các cơ sở GDĐH; Bộ Giáo dục & Đào tạo làm đúng chức năng quản lý Nhà nước của mình, không làm thay công việc của các trường cao đẳng, đại học…

Thảo luận về Dự án Luật này, một số đại biểu cho rằng: Đây là Dự án Luật mang tính chuyên ngành cao, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội nên việc xây dựng Luật GDĐH phải bảo đảm thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển GDĐH , góp phần giải quyết những bức xúc trong thực tiễn vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược. Do vậy, phải xây dựng cho được theo tinh thần Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ là đổi mới cơ bản và toàn diện. Bên cạnh đó, việc xây dựng Luật phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiêu quả đào tạo…

Tuyên truyền về tác hội của thuốc lá còn mang tính phóng đại

Về Dự án Luật PCTHTL, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, quy định của Dự thảo Luật phù hợp với quyền công dân nói chung, bảo đảm quyền được bảo vệ sức khỏe của người không hút thuốc lá cũng như quyền, nghĩa vụ của người hút thuốc lá. Khuyến khích người đang hút thì hạn chế và bỏ, người mới hút hay có ý định hút thuốc lá thì không nên hút… nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng và thế hệ tương lai… Tuy nhiên, một số đại biểu ý kiến cho rằng: Muốn Luật này có tính khả thi thì phải xây dựng được quy định chặt chẽ về xử phạt, độ tuổi, xử lý; về địa điểm cấm thuốc lá hoàn toàn…

Nhiều đại biểu nhấn mạnh việc không cần thiết phải thành lập quỹ PCTHTL. Bởi lẽ, đã có Luật Thuế tiêu thụ đặc biết. Nếu cần thiết thì đề nghị với Chính phủ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt. Riêng công tác tuyên truyền, phải làm sao nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Đáng lưu ý là, hiện nay một số nội dung tuyên truyền chưa đúng, còn phóng đại về hậu quả của việc hút thuốc lá có hại (như trong 10 người mắc bệnh ung thư thì có đến 8 người hút thuốc lá) dẫn đến việc tuyên truyền phản tác dụng.

Buổi chiều, các đại biểu nghe và cho ý kiến về Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Theo Đề án, nội dung đổi mới bao gồm hoạt động lập pháp; hoạt động giám sát, từ việc chuẩn bị và trình bày tờ trình, báo cáo, dự án; tổ chức thảo luận; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; đổi mới việc xây dựng các nghị quyết tại kỳ họp Quốc hội đến đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền… Trong đó, một số đổi mới đề nghị triển khai thực hiện từ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.
 
Quỳnh Trang