Hà Nội nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về nước sạch

Cập nhật: 11/04/2019 18:22

(Thanh tra) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Nội nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về nước sạch
Thực hiện công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Ảnh: Internet

 

Theo Sở Y tế Hà Nội, mục đích của việc ban hành kế hoạch trên là nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương và đoàn thể trong việc thực hiện công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông của cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; nâng cao nhận thức và thực hành của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

Sở Y tế sẽ đánh giá thực trạng công tác truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố. 

Xây dựng kế hoạch truyền thông tại các tuyến; lồng ghép các hoạt động truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn vào các chương trình, dự án có liên quan như Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, dinh dưỡng, phòng, chống dịch, truyền thông giáo dục sức khỏe.

Xây dựng, phát triển các tài liệu và thông điệp truyền thông gắn với hoạt động truyền thông chung của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và phù hợp với đối tượng truyền thông.
 
Tổ chức, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai các hoạt động truyền thông vận động chính sách, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Tăng cường chất lượng thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn.

Bên cạnh đó, mở các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn; chú trọng truyền thông trực tiêp thông qua đội ngũ cộng tác viên tuyến cơ sở hoặc cá nhân, tổ chức có uy tín tại cộng đồng.

Chủ động xây dựng chính sách và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin báo chí.

Huy động nguồn lực cho công tác truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn.

Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố.

Lê Phương

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica