Thành lập tiểu ban CCOP Việt Nam

Cập nhật: 02/03/2018 21:07

(Thanh tra)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định thành lập Tiểu ban điều phối các chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á của Việt Nam (Tiểu ban CCOP Việt Nam).

Tiểu ban CCOP Việt Nam là đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại CCOP (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and SouthEast Asia - Ủy ban Điều phối các chương trình địa chất Đông và Đông Nam Á). 


Tiểu ban CCOP Việt Nam thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia vào các hoạt động của CCOP và là đầu mối điều phối các hoạt động của các cơ quan, đơn vị của Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động của CCOP.


Tiểu ban CCOP có nhiệm vụ xây dựng đề án chi tiết về các kịch bản, nội dung và mức độ tham gia CCOP của Tiểu ban CCOP Việt Nam, đảm bảo sự có mặt đầy đủ của Tiểu ban CCOP Việt Nam tại diễn đàn này.
Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những nội dung nhạy cảm về chủ quyền lãnh thổ để qua đó thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, bảo lưu các quyền và lợi ích quốc gia chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trong các trường hợp cần thiết.


Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình và nội dung hoạt động của CCOP cũng như các đề án, đề tài, dự án, chương trình điều tra, nghiên cứu về địa chất, địa vật lý, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên năng lượng, di sản địa chất, công viên địa chất, tai biến địa chất, môi trường địa chất và các lĩnh vực khác của tổ chức này; tham gia các kỳ họp thường kỳ hoặc các hoạt động khác của CCOP khi xét thấy cần thiết. 


Nghiên cứu, đề xuất, xin chủ trương các cấp có thẩm quyền về các hội nghị, hội thảo, đề án, đề tài, dự án và chương trình nghiên cứu, điều tra của phía Việt Nam trong khuôn khổ CCOP và khi được xét duyệt, tổ chức và phối hợp việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, đề án, đề tài, dự án và chương trình, đồng thời tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khác của CCOP khi thấy cần thiết và có điều kiện. 


Tranh thủ tối đa mọi khả năng trợ giúp về mặt tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật để hỗ trợ xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao như: Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, diễn đàn; phối hợp, chủ trì tổ chức các khóa đào tạo trong khuôn khổ các hoạt động của CCOP.


Nghiên cứu, đề xuất chính sách, pháp luật có liên quan phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững biển và hải đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam; tăng cường quan hệ và hợp tác quốc tế theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 


Tiểu ban CCOP Việt Nam gồm: Trưởng Tiểu ban, 02 Phó Trưởng Tiểu ban, 01 thư ký và 08 Ủy viên./.
Ngọc Hoàng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica