Tháng 3 sẽ thanh tra chuyên đề quản lý Nhà nước về GD&ĐT

Cập nhật: 12/01/2017 13:17

(Thanh tra) - Để thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2017, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Tháng 3 sẽ thanh tra chuyên đề quản lý Nhà nước về GD&ĐT
Việc ban hành điều lệ, quy chế các trường học; quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là một trong những nội dung trong kế hoạch thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT. Ảnh: HH

Qua thanh tra đánh giá công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT của Bộ GD&ĐT, các Bộ có cơ sở giáo dục trực thuộc, UBND cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan; phát hiện những hạn chế và sai phạm (nếu có); xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT; phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT.

Quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ, công khai, có trọng tâm, trọng điểm, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; tuân thủ Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra và các quy định của pháp luật có liên quan.

Về nội dung thanh tra, theo TTCP, trên cơ sở thực tế, tiến hành thanh tra đối với Bộ GD&ĐT thanh tra việc ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Việc hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về GD&ĐT đã được ban hành; việc ban hành chương trình GD&ĐT; việc ban hành điều lệ, quy chế các trường học; quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; ban hành quy định tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mầm non, phổ thông; việc ban hành tiêu chí phát triển giáo dục; tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; quy định về công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục; việc quy định việc biên soạn, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; việc quản lý đào tạo với nước ngoài và về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em…

Đối với các Bộ có cơ sở giáo dục trực thuộc, thanh tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về đào tạo, phát triển nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; việc phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc quy định cụ thể việc đào tạo, quy định văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng cho những người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc biệt; xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Việc công nhận hội đồng trường đối với các cơ sở giáo dục công lập; quyết định xếp hạng các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; việc quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ, các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc các doanh nghiệp do Bộ thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp đó; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ hoặc trực thuộc các doanh nghiệp do Bộ thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp đó.

UBND cấp tỉnh thanh tra việc xây dựng và trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành các chính sách của địa phương để phát triển giáo dục trên địa bàn; bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục trung cấp chuyên nghiệp do địa phương quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và hàng năm về tổ chức và hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh với Bộ GD&ĐT; việc quản lý các cơ sở giáo dục; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức và thực hiện chính sách đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học công lập trực thuộc tỉnh theo tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành…

Đối tượng thanh tra là các Bộ (trong đó có Bộ GD&ĐT), dự kiến lựa chọn 6 đến 9 Bộ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến lựa chọn 9 đến 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phân đều trong 3 miền Bắc, Trung, Nam). Đối tượng kiểm tra, xác minh là một số trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT, THCS, TTGDTX, tiểu học, mầm non; một số Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/01/2011 đến 31/12/2016; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Trong tháng 1/2017, Tổng TTCP ban hành văn bản yêu cầu các Bộ, UBND cấp tỉnh báo cáo về công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT  để Vụ III tổng hợp, xây dựng nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

Vụ Thanh tra khối văn hóa, xã hội (Vụ III) tổng hợp báo cáo của các Bộ, UBND cấp tỉnh; triển khai nắm tình hình xây dựng kế hoạch, nội dung thanh tra chi tiết, cụ thể (thực hiện trong tháng 2/2017); trình Tổng TTCP thành lập Đoàn Thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT (thực hiện thanh tra trực tiếp trong tháng 3/2017, kết thúc trong tháng 6/2017).

Phương Hiếu - Trần Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica