Kiên Giang: Chủ tịch huyện Vĩnh Thuận kỷ luật bà Thu không đúng thẩm quyền

Cập nhật: 14/03/2017 07:16

(Thanh tra)- Bà Nguyễn Hoài Thu (số nhà 74 ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) khiếu nại Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận về việc thi hành kỷ luật đối với bà, áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với bà.

Ngày 1/8/2012, bà Nguyễn Hoài Thu được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 1. Quá trình quản lý điều hành thu, chi tài chính của trường có nhiều vướng mắc, bà Thu đề nghị UBND huyện tiến hành thanh tra thu, chi tài chính đối với trường.

Qua kết quả thanh tra, ngày 7/11/2013, UBND huyện có Kết luận số 02/KL-UBND kết luận bà Thu chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành thu, chi tài chính giai đoạn từ ngày 1/8/2012 đến ngày 16/9/2013 với số tiền sai phạm chung phải nộp là 210.131.200 đồng đối với 10 cá nhân, riêng cá nhân bà Thu là 14.751.000 đồng do hưởng tiền phụ cấp ưu đãi sai quy định, còn 195.380.200 đồng các cá nhân còn lại có trách nhiệm nộp (trong đó có trách nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng cũ).

Căn cứ Kết luận số 02/KL-UBND, ngày 8/10/2014, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ra Quyết định số 4178/QĐ-UBND xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Hoài Thu, hình thức kỷ luật cách chức.

Bà Thu không thống nhất và làm đơn khiếu nại Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 của Chủ tịch UBND huyện.

Ngày 26/2/2016, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ra Quyết định số 149/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu, nội dung hủy bỏ Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 do thực hiện quy trình xử lý kỷ luật không đúng quy định; đồng thời ra Thông báo số 10/TB-UBND ngày 26/2/2016 để xem xét xử lý kỷ luật lại đối với bà Nguyễn Hoài Thu.

Ngày 27/4/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có Đề nghị số 61/ĐN- PGDĐT gửi UBND huyện Vĩnh Thuận ban hành quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật, do Thông báo số 10/TB-UBND ngày 26/2/2016 của UBND huyện Vĩnh Thuận đã hết thời hạn xử lý, nhưng UBND huyện không ban hành quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật mà ban hành Thông báo số 21/TB-UBND ngày 4/5/2016 để xem xét xử lý kỷ luật tiếp đối với bà Nguyễn Hoài Thu.

Ngày 3/6/2016, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định số 741/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Kỷ luật.

Ngày 15/6/2016, tiến hành họp Hội đồng Kỷ luật.

Ngày 22/6/2016, Hội đồng Kỷ luật có Đề nghị số 01/ĐN-HĐKL và Phòng Nội vụ có Tờ trình số 36/ĐN-PNV trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Hoài Thu.

Ngày 28/6/2016, Phòng Nội vụ có Tờ trình số 28a/TTr-PNV trình UBND huyện Vĩnh Thuận kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật, lý do xem xét nội dung Báo cáo số 18a/BC-PGĐT ngày 9/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về hành vi và mức độ sai phạm của bà Nguyễn Hoài Thu.

Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Hoài Thu.

Ngày 6/7/2016, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định số 909/QĐ-UBND xử lý kỷ luật, hình thức kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Hoài Thu, lý do “có hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng trong việc quản lý, thu, chi tài chính của đơn vị; không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao”.

Bà Thu không thống nhất và làm đơn khiếu nại.

Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 giao Thanh tra huyện tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại và báo cáo kết quả xác minh.

Tổ xác minh không làm báo cáo kết quả xác minh nhưng ngày 23/9/2016 Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ra Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Nguyễn Hoài Thu với nội dung giữ nguyên hình thức kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Hoài Thu như Quyết định số 909/QĐ-ƯBND.

Bà Thu không đồng ý, khiếu nại đến UBND tỉnh.

Ngày 16/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Hoài Thu theo quy định của pháp luật, về hướng giải quyết: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và quyết định xử lý kỷ luật, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Hoài Thu theo quy định.

Bà Nguyễn Hoài Thu thống nhất với kết quả đối thoại.

Căn cứ Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức thì Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ra Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 xử lý kỷ luật bà Nguyễn Hoài Thu là không đúng thẩm quyền.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức thì thời hạn xử lý kỷ luật bà Thu theo Thông báo số 10/TB-UBND ngày 26/2/2016; Thông báo số 21/TB-UBND ngày 4/5/2016 của UBND huyện Vĩnh Thuận tính đến ngày ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đã quá thời hạn.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 3/3/2017, tại Quyết định số 465/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận hủy bỏ Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 23/9/2016, giải quyết khiếu nại lần đầu và Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 về xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Hoài Thu vì không đúng thẩm quyền và hết thời hạn xử lý; đồng thời khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Hoài Thu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Nếu bà Nguyễn Hoài Thu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Quỳnh Vy

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica