Thực hiện tốt kê khai tài sản cá nhân, góp phần phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 08/04/2019 21:02

(Thanh tra)- Chiều 8/4, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Thực hiện tốt kê khai tài sản cá nhân, góp phần phòng, chống tham nhũng

Qua 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản tại tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập của từng cơ quan, đơn vị; xem đây là căn cứ để thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đúng quy trình, đúng đối tượng và thời gian; nhằm đảm bảo công tác kê khai tài sản thực hiện tốt, góp phần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong 5 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, ban hành 5 chương trình công tác kiểm tra, giám sát; 6 kế hoạch kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại 51 đơn vị, địa phương (trong đó có nội dung giám sát việc minh bạch tài sản, thu nhập). Đặc biệt, năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt việc kê khai, công khai, kiểm soát việc kê khai tài sản trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải thực hiện ít nhất 2 cuộc tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện 6 nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó phải có 1 cuộc tự kiểm tra về rà soát lại tính hợp lý của bản kê khai tài sản. Tổng số lượt người đã thực hiện việc kê khai, công khai tài sản trong 5 năm là 45.622 người, đạt 100%.

Trong năm 2018, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tiến hành 672 cuộc tự kiểm tra nội bộ về rà soát lại tính phù hợp của bản kê khai tài sản thu nhập; quá trình tự kiểm tra nội bộ tại cơ quan, đơn vị đã nhìn nhận, đánh giá một số hạn chế, thiếu sót như: Bản kê khai ghi chưa đầy đủ nội dung theo mẫu quy định, chưa kê khai phần quyền sử dụng đất đối với phần đất đang có nhà ở, chưa xác định rõ từng khoản thu nhập, biên bản họp công khai các bản kê khai tài sản thu nhập thể hiện chưa rõ từng trường hợp thông qua bản kê khai… Qua đó các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót trong việc kê khai tài sản thu nhập và thực hiện đúng theo quy định.

Để việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập đạt hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra quy trình, trình tự, thủ tục kê khai, công khai, kiểm soát việc kê khai theo quy định. Đồng thời, xác định rõ việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của người phải kê khai tài sản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu các cấp ủy, các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm tại các đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân đảng viên vi phạm việc kê khai, tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra nội bộ tại các cơ quan, đơn vị về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc đối tượng cấp mình quản lý, góp phần thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ngay từ cơ sở.

Nguyễn Thanh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica