Quảng Nam: Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Cập nhật: 09/04/2019 17:43

(Thanh tra) - Ngày 9/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã mở Hội nghị tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 dành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, TP và thanh tra các cấp trong tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Trần Minh Thái chủ trì Hội nghị tập huấn.

Quảng Nam: Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Trần Minh Thái chủ trì Hội nghị tập huấn

Thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai đánh giá công tác PCTN năm 2018, theo Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/1/2019 về việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 và Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/2/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, Hội nghị tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh tập trung hướng dẫn các đơn vị đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, bao gồm:

Hoạt động quản lý Nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN. Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, thị xã, TP.

Thời kỳ đánh giá từ 16/12/2017 đến 15/12/2018.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Về nội dung đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

Về kết quả thực hiện công tác PCTN bao gồm: Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến về phương pháp đánh giá như: Việc đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; việc đánh giá căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN; đánh giá trong sự tương tác giữa TTCP và UBND cấp tỉnh, trên cơ sở tự đánh giá của UBND cấp tỉnh...

 N. Phó
cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica