Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng: Hạch toán doanh thu chênh lệch gần 850 triệu đồng

Cập nhật: 17/09/2019 16:47

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng (Trung tâm) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với việc thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

Thực hiện chưa đầy đủ quy định về PCTN

Kế hoạch PCTN của Trung tâm có mục đích, yêu cầu còn chung chung; chưa thể hiện nội dung về chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị theo kế hoạch PCTN của UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN chưa được Trung tâm phân công cho bộ phận nào triển khai thực hiện.

Trung tâm chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Trong công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập (TSTN), Trung tâm chưa ban hành văn bản hướng dẫn, phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai TSTN; chưa ban hành kế hoạch công khai bản kê khai TSTN; chưa có văn bản, biên bản thể hiện việc công khai theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch TSTN.

Một số bản kê khai TSTN năm 2017 - 2018 chưa thực hiện đúng hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư 08/2013/TT-TTCP, như: Còn để trống, không ghi thông tin tại Phần II. Thông tin mô tả về tài sản để trống thay vì ghi “tăng/giảm/không” tại Phần III...

Ngoài ra, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị còn một số nội dung chưa phù hợp như: Chưa quy định rõ nguồn kinh phí khen thưởng theo Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng; chưa xây dựng quy chế công khai tài chính, chưa công khai một số nội dung của quỹ hỗ trợ các lễ hội và công tác xúc tiến đầu tư, du lịch.

Kê khai thuế chưa kịp thời

Kết luận cũng chỉ ra, Trung tâm đã quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cơ bản đảm bảo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Một số chứng từ chưa đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ; một số hóa đơn chưa có chữ ký của người mua hàng hoặc người mua hàng là bán hàng qua điện thoại; Trung tâm có nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật nhưng không tận dụng để thực hiện thiết kế, dàn trang các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch mà thuê bên ngoài để thiết kế, dàn trang là chưa hợp lý; chưa quy định rõ mức thanh toán làm mới hoàn toàn và sửa đổi, bổ sung đối với việc thiết kế, dàn trang và sản xuất đĩa DVD phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, Trung tâm chưa đưa vào sổ sách kế toán để theo dõi khoản nợ phải trả năm 2016 số tiền 62,6 triệu đồng tại lễ công bố Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 3/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Thanh tra tỉnh chỉ ra, Trung tâm xác định doanh thu chưa đầy đủ đối với các khoản thu quảng cáo.

Theo hồ sơ kê khai, quyết toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2017 - 2018 thì tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là 3,5 tỷ đồng; tổng doanh thu đã hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2018 là 2,7 tỷ đồng. Chênh lệch 848,8 triệu đồng, đơn vị chưa hạch toán vào doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, qua kiểm tra, đơn vị đã thực hiện kê khai thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu; thực hiện kê khai, nộp thuế cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, hiện tại đơn vị đang sử dụng 2 loại hóa đơn (hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng) là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Kê khai thuế đối với khoản doanh thu hoạt động tư vấn chưa kịp thời (năm 2017 đơn vị đã ghi nhận doanh thu hoạt động tư vấn 316,4 triệu đồng nhưng đến năm 2018 mới xuất hóa đơn và kê khai thuế).

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn Trung tâm hạch toán, quản lý, sử dụng đúng quy định đối với khoản tiền huy động được từ các lễ hội; hướng dẫn xác định chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định hiện hành.

Kiến nghị Trung tâm cần bám sát các nội dung chỉ đạo trong kế hoạch PCTN của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch PCTN cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục kê khai TSTN quy định; xây dựng quy chế công khai tài chính và thực hiện công khai tài chính, ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo bộ phận kế toán (Phòng Tổ chức Hành chính) kiểm tra, rà soát và khắc phục những thiếu sót của các chứng từ chi trong năm 2017 - 2018; tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica