Thái Nguyên:

Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh chưa nộp 314,6 triệu đồng vào ngân sách

Cập nhật: 13/07/2018 06:23

(Thanh tra)- Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh chỉ ra:

Công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2015, 2016, Thanh tra Sở không thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, do nội dung thanh tra trùng với nội dung và đối tượng thanh tra của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2015 và Thanh tra Sở Tài chính năm 2016.

Đơn vị đã tổ chức các cuộc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, nhưng chưa tổ chức các cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định.

Mặt khác, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng còn có đơn vị trực thuộc chưa xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị để thực hiện.

Bên cạnh đó, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng không niêm yết công khai tại đơn vị; Đoàn Nghệ thuật tỉnh không lập biên bản ghi nhận việc niêm yết công khai; Thư viện tỉnh không báo cáo kết quả thực hiện công khai với đơn vị quản lý trực tiếp.

Theo Thanh  tra tỉnh, trong năm 2015, 2016 không phát sinh việc xác minh, xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Năm 2015, tổng số đối tượng kê khai là 105/105 người, năm 2016 là 109/109 người. Tuy nhiên, việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập còn một số thiếu sót như: việc lập và phê duyệt danh sách đối tượng kê khai có trường hợp không thuộc đối tượng phải kê khai theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Cán bộ làm công tác thủ quỹ không thuộc đối tượng phải kê khai, năm 2015 là 8 người, năm 2016 là 9 người.

Một số bản kê khai, người kê khai chưa điền đầy đủ các thông tin theo mẫu bản kê khai như: Nhà ở, đất ở, xe ô tô không kê giá trị của xe, thu nhập của gia đình chưa chi tiết từng khoản thu nhập; kê khai còn thiếu thu nhập của vợ hoặc chồng; chưa điền đầy đủ các thông tin giải trình sự biến động tài sản thu nhập; chưa giải trình sự biến động, tăng hoặc giảm về tài sản và các khoản thu nhập trong gia đình.

Kết luận cũng chỉ ra, Trung tâm Thể dục thể thao chưa thực hiện nộp vào ngân sách số tiền 314,6 triệu đồng theo Thông báo Kết luận kiểm tra số 101-TB/UBKTTU ngày 15/10/2015 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về người đứng đầu của các phòng, các đơn vị sự nghiệp và những cán bộ được phân công nhiệm vụ trực tiếp giải quyết các công việc được giao.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; tiếp tục rà soát và xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thực hiện công khai tài chính, tài sản, báo cáo kết quả công khai theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Luật Phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kiến nghị theo tại Thông báo kết luận số 101-TB/UBKTTƯ ngày 15/10/2015 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tổ chức công khai và thực hiện đầy đủ các quy định về cải cách hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định; tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân là người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc có những hạn chế, tồn tại đã được nêu trong phần kết luận.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica