Sau khiếu nại của công dân Vĩnh Bảo: Hàng loạt cán bộ phải kiểm điểm

Cập nhật: 10/10/2018 07:00

(Thanh tra) - Tại văn bản ký ngày 1/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Bảo nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc lưu trữ hồ sơ, phối hợp cung cấp tài liệu cho Thanh tra thành phố trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Sau khiếu nại của công dân Vĩnh Bảo: Hàng loạt cán bộ phải kiểm điểm
Lễ hội Đền Trạng Trình. Ảnh: http://www.dulichhaiphong.gov.vn

Nội dung khiếu nại

Các ông (bà): Đinh Văn Tự, Vũ Văn Thiện, Tô Thị Hằng, Lê Văn Hậu, Nguyễn Thị Ngà được một số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo ủy quyền, đại diện khiếu nại Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 của UBND thành phố với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung khiếu nại thứ nhất: UBND thành phố Hải Phòng có ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 không? Đến nay người dân vẫn chưa được thông báo về nội dung 02 quyết định trên. Tại thời điểm thu hồi đất không giao 02 quyết định trên cho các hộ dân. Điều 1 Quyết định số 2966/QĐ-UB có nêu: "Thu hồi 19.833,8m2 đất đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng tại xã Lý Học". Vậy thời điểm ban hành quyết định trên đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng chưa? Đã lập phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân chưa?

Nội dung khiếu nại thứ hai: Nếu UBND thành phố ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 thì đề nghị cho biết đây là quyết định giao đất hay quyết định thu hồi đất?

Nội dung khiếu nại thứ ba: UBND huyện Vĩnh Bảo có ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân và ban hành quyết định thu hồi đất cho từng hộ gia đình cá nhân không? Nếu đến nay UBND huyện Vĩnh Bảo vẫn chưa thực hiện sẽ giải quyết như thế nào?

Nội dung khiếu nại thứ tư: Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 của UBND thành phố không đúng về hình thức, có nhiều sai sót về nội dung và không đúng thẩm quyền vì theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Kết quả đối thoại

Ngày 23/8/2018, UBND thành phố đã tổ chức đối thoại với các ông (bà): Đinh Văn Tự, Vũ Văn Thiện, Tô Thị Hằng, Lê Văn Hậu, Nguyễn Thị Ngà được một số hộ dân thôn 5, xã Lý Học ủy quyền, đại diện khiếu nại.

Kết quả: Nguyên đơn không có ý kiến cụ thể đối với kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra thành phố và không nhất trí với nội dung Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 của UBND thành phố.

Kết luận của lãnh đạo thành phố

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu vụ việc và kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy: Các nội dung khiếu nại của nguyên đơn có đúng, có sai. Cụ thể:

Nội dung khiếu nại thứ nhất: Có cơ sở

Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đều đã biết chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án thể hiện qua các biên bản họp Chi bộ thôn 5 xã Lý Học bàn đến các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, các biên bản trên không đề cập đến nội dung 02 quyết định của UBND thành phố.

UBND huyện Vĩnh Bảo và UBND xã Lý Học báo cáo đã thông báo nội dung 02 quyết định của UBND thành phố đối với các hộ dân nhưng không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu chứng minh cho việc làm trên.

Thời điểm UBND thành phố ban hành Quyết định số 2966/QĐ- UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 thì phương án bồi thường, hỗ trợ chưa được UBND thành phố phê duyệt, chưa tiến hành hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân nên việc Điều 1 Quyết định số 2966/QĐ-UB ghi: "Thu hồi 19.833,8m2 đất đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bang tại xã Lý Học" là chưa chính xác.

Nội dung khiếu nại thứ hai: Có cơ sở

Nguyên đơn cho rằng việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 với nội dung vừa thu hồi đất, vừa giao đất trong cùng một quyết định là không đảm bảo quy định của pháp luật là có cơ sở.

Theo khoản 8, Điều 130 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định: "Sau khi hoàn thành việc bồi thường, giải phỏng mặt bằng, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý hoặc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án”.

Theo quy định trên, sau khi có quyết định thu hồi đất, UBND huyện Vĩnh Bảo sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, sau đó mới ban hành quyết định giao đất cho UBND huyện Vĩnh Bảo để thực hiện dự án.

Nội dung khiếu nại thứ ba: Có cơ sở

Nguyên đơn cho rằng quá trình thu hồi đất, UBND huyện Vĩnh Bảo không ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất cho từng hộ gia đình cá nhân là có cơ sở.

Căn cứ trên hồ sơ tài liệu thu thập được cho thấy, UBND huyện Vĩnh Bảo không ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân nhưng đã xác định diện tích đất của từng hộ dân bị thu hồi căn cứ vào biên bản kiểm kê, trích lục nguồn gốc đất, phương án bồi thường hỗ trợ chi tiết từng hộ dân và phương án bồi thường hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt.

Việc UBND huyện Vĩnh Bảo không ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với từng hộ gia đình cá nhân là chưa tuân thủ đầy đủ quy định tại khoản 2, Điều 39 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 2 Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 của UBND thành phố.

Nội dung khiếu nại thứ tư: Có đúng, có sai

Nguyên đơn cho rằng Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 của UBND thành phố có nhiều sai sót về nội dung và không đúng thẩm quyền vì theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Nội dung khiếu nại trên là có đúng, có sai.

Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 22/12/2005 có mâu thuẫn giữa diện tích đất cần thu hồi phần ghi bằng số và phần chú thích bằng chữ (trong đó phần ghi bằng chữ là không chính xác). Ngoài ra việc xác định diện tích đất thu hồi là "đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng" là có sai sót vì thời điểm đó chưa hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Nội dung nguyên đơn cho rằng 02 quyết định của UBND thành phố ban hành không đúng thẩm quyền vì theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Căn cứ theo khoản 2, Điều 31 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003 thì UBND thành phố ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 là đúng thẩm quyền. Do đó, khiếu nại của nguyên đơn là sai.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 của UBND thành phố ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. 

Mặc dù còn một số sai sót như có mâu thuẫn giữa diện tích đất cần thu hồi phần ghi bằng số và phần chú thích bằng chữ; xác định thu hồi đất đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng trong khi trên thực tế chưa tiến hành giải phóng mặt bằng; thu hồi đất và giao đất trong cùng một quyết định, tuy nhiên, việc thu hồi đất thời điểm năm 2005 đã được nhân dân ủng hộ, thời điểm thu hồi đất các hộ dân đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ trên cơ sở biên bản kiểm kê, trích lục nguồn gốc đất, phương án bồi thường hỗ trợ chi tiết từng hộ dân và phương án bồi thường hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt. 

Các hộ dân đều đã bàn giao đất để thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương và được công nhận là “Di tích quốc gia đặc biệt”.

Thời điểm năm 2005 là năm đầu tiên áp dụng Luật Đất đai năm 2003 (có hiệu lực từ 01/7/2004) nên các văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa đầy đủ, cụ thể dẫn đến việc các địa phương áp dụng chưa đầy đủ, chưa chính xác về quy trình, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với cán bộ liên quan

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 1/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ký văn bản giữ nguyên Quyết định số 2966/QĐ-UB ngày 22/12/2005 của UBND thành phố về việc giao đất cho UBND huyện Vĩnh Bảo để làm đường và quy hoạch mở rộng khu du lịch lễ hội lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học và Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 22/12/2005 của UBND thành phố về việc giao đất cho UBND huyện Vĩnh Bảo để thực hiện dự án đường vào khu du lịch lễ hội lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm và múa rối nước truyền thống xã Nhân Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cán bộ có liên quan đến việc lập Tờ trình số 320, 321, 322, 323/TT-STNMT ngày 19/12/2005 và tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 với nội dung vừa thu hồi đất, vừa giao đất.

UBND huyện Vĩnh Bảo có trách nhiệm xem xét, kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cán bộ có liên quan đến việc không tham mưu ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với từng hộ gia đình cá nhân theo nội dung tại Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 của UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Bảo nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc lưu trữ hồ sơ, phối hợp cung cấp tài liệu cho Thanh tra thành phố trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý thì nguyên đơn có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica