Ninh Thuận: Hàng loạt đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL vi phạm pháp luật

Cập nhật: 14/09/2018 09:14

(Thanh tra)- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra tỉnh chỉ ra, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế.

Các đơn vị trực thuộc Sở chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, chưa bố trí địa điểm riêng làm nơi tiếp công dân.

Kiểm tra hồ sơ các cuộc thanh tra cho thấy, khi thực hiện các cuộc thanh tra, người ra quyết định thanh tra không có văn bản nêu rõ tự mình giám sát hoặc cử người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Kết luận chỉ ra, việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước tại các đơn vị thuộc Sở đều vi phạm các quy định của pháp luật, cụ thể: Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm, Thư viện tỉnh công khai dự toán thu - chi năm và quyết toán thu - chi hàng năm không đúng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính; Ban Quản lý Di tích không niêm yết công khai quyết toán thu - chi năm 2016, chưa công khai dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch và phương thức đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước; chưa công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản.

Trong công tác bổ nhiệm cán bộ, đơn vị đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và ông Trần Đình Giang giữ chức Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, khi chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 203/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh mà sau bổ nhiệm đơn vị mới cử 2 người này đi đào tạo về lý luận chính trị.

Còn tại Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch, Ban quản lý di tích chưa ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức để thực hiện. Một số viên chức tại một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Sở chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và chưa báo kết quả chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị về Sở theo quy định.

Mặt khác, Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch, Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm, Ban quản lý Di tích, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc chưa lập kế hoạch công khai và biên bản công khai theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Chánh Thanh tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, bố trí địa điểm làm nơi tiếp công dân; khi thực hiện các cuộc thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải có văn bản nêu rõ tự mình giám sát hoặc cử người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm, Thư viện tỉnh chưa thực hiện việc công khai dự toán thu - chi và quyết toán thu - chi hàng năm theo đúng biểu mẫu; Ban Quản lý Di tích chấn chỉnh thực hiện việc công khai trong đầu tư mua sắm, trang bị tài sản nhà nước theo quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch, Ban quản lý di tích ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong đơn vị để thực hiện; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và báo kết quả chuyển đổi tại đơn vị về sở theo quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch, Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm, Ban quản lý Di tích, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc hàng năm phải lập kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và lập biên bản công khai theo quy định.

Thái Hải

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica