Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng:

Kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định

Cập nhật: 12/03/2019 06:25

(Thanh tra)- Qua thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng, Thanh tra TP đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo kết luận thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác PCTN, Trung tâm còn một số hạn chế, thiếu sót. Trung tâm không xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai là chưa đúng quy định tại Khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Một số trường hợp thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, như:

Kê khai nhà nhưng không kê đất của ngôi nhà, một số trường hợp kê khai thiếu địa chỉ; không kê tổng thu nhập hoặc kê tổng thu nhập trong năm chưa đầy đủ (không kê khai thu nhập của vợ hoặc chồng), không giải trình biến động về tổng thu nhập hoặc giải trình không đúng quy định; sửa mẫu bản kê khai (cắt bỏ mẫu kê khai); người kê khai, người nhận bản kê khai chưa ký đầy đủ vào từng trang của bản kê khai theo quy định...

Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Giám đốc Trung tâm ban hành Quy chế tiếp công dân; nội quy tiếp công dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; sắp xếp, bố trí phòng tiếp công dân và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân.

Triển khai thực hiện “Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh và PCTN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” theo chỉ đạo tại Công văn số 6222/UBND-TTTP ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố và Kế hoạch số 609/KH-TTTP ngày 07/8/2018 của Thanh tra thành phố.

Xây dựng kế hoạch công khai Bản kê khai; hướng dẫn người kê khai thực hiện kê khai đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica