Bà Rịa - Vũng Tàu: Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân

Cập nhật: 06/07/2018 07:15

(Thanh tra)- Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn tiến hành thanh tra tại Sở LĐTB&XH tỉnh, UBND huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và 4 xã: Bông Trang, Bưng Riềng, Xà Bang, Sơn Bình thuộc 2 huyện này và Trung tâm Xã hội tỉnh.

Qua thanh tra cho thấy, nhiều quy định pháp luật về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn vẫn chưa được thực hiện nghiêm và đầy đủ.

Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, tại 2 đơn vị cấp huyện là Châu Đức và Xuyên Mộc, Phòng LĐTB&XH chưa chủ động tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, còn 12 đơn vị cấp xã được Thanh tra Sở LĐTB&XH thanh tra trong các năm 2015, 2016 và 2017 nhưng chưa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, mặc dù đã hết thời hạn báo cáo.

Trong khi đó, Thanh tra Sở LĐTB&XH chưa tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của 12 đơn vị được thanh tra.

Cũng trong thời kỳ thanh tra, 2 đơn vị cấp huyện, 4 đơn vị cấp xã được thanh tra chưa tổng hợp danh sách đối tượng đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, trong thời kỳ thanh tra, hội đồng xác định mức độ khuyết tật và hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Xà Bang (huyện Châu Đức), xã Bông Trang, Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) chưa được bố trí kinh phí hoạt động theo quy định.

Tại 4 xã được thanh tra, hàng tháng, sau khi thực hiện chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng, Bưu điện huyện (đơn vị dịch vụ chi trả) không sao gửi cho UBND cấp xã danh sách đã chi trả theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 9 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xã hội cho thấy, diện tích phòng ở của đối tượng chưa đảm bảo theo quy định. Trung tâm thường xuyên thu thập dữ liệu, tổng hợp, giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần thiết.

Ngoài ra, Trung tâm cũng chưa lập kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xã hội tỉnh chưa tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng và hàng năm cho đối tượng theo quy định. Chưa ban hành Quy chế công khai tài chính, Quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định tại Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB&XH Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 12 xã được thanh tra chưa có báo cáo thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Đồng thời, thông báo những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị được thanh tra tới các đơn vị cấp huyện, cấp xã, các cơ sở bảo trợ xã hội còn lại trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm, tự rà soát, chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương.

Đối với UBND huyện Xuyên Mộc và UBND huyện Châu Đức, Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu truy trả số tiền đã thu thừa và thiếu do xác định sai thời điểm hưởng và thời điểm thôi hưởng của các đối tượng.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Giám đốc Trung tâm Xã hội tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có) và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những hành vi gây ra thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra...

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica