Thanh tra Cơ yếu và 20 năm xây dựng, phát triển

Cập nhật: 28/10/2014 09:32

(Thanh tra)- Thanh tra Cơ yếu là cơ quan trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, giúp Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý, chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng (PCTN); tiến hành thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Trưởng ban; thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ban Cơ yếu Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ giải quyết KN, TC, tiếp công dân và PCTN theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 98/CP ngày 16/12/1993 của Chính phủ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Cơ yếu Chính phủ, ngày 29/10/1994, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-BCY về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ban. Từ đây, Thanh tra Ban Cơ yếu Chính phủ được thành lập và đi vào hoạt động. Ngày 29/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Thanh tra Cơ yếu.

Trải qua 20 năm xây dựng, Thanh tra Cơ yếu đã ngày càng đi vào nền nếp, chính quy và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác cơ yếu tại hàng trăm đơn vị, tổ chức cơ yếu tại các hệ Cơ yếu: Đảng - chính quyền, Quân đội, Công an và Ngoại giao.

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Cơ yếu đã giúp các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị sử dụng cơ yếu phát huy ưu điểm, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật về cơ yếu và công tác quản lý, điều hành. Qua đó, đã kiến nghị cấp ủy, thủ trưởng các cấp kịp thời có những chủ trương, biện pháp để hoàn thiện công tác quản lý, điều hành hoạt động cơ yếu; kiến nghị với cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, điều chỉnh những văn quy phạm pháp luật về cơ yếu.

 

Nỗ lực phấn đấu, Thanh tra Ban Cơ yếu đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua cao quý: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý khác.
Hoạt động thanh tra hành chính cũng càng được mở rộng về phạm vi và tăng số lượng các cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những yếu kém, bất cập, sai phạm cần chấn chỉnh, xử lý đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan.

 

Hoạt động này đã thiết thực góp phần giúp Ban Cơ yếu Chính phủ tăng cường quản lý Nhà nước, quản lý ngành trong ngành Cơ yếu và tăng cường quản lý nội bộ trong Ban Cơ yếu Chính phủ.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC: Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, Thanh tra Ban đã tham mưu cho Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành quy chế về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC, Thanh tra Cơ yếu đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật và quy chế của Ban. Thanh tra Cơ yếu đã kịp thời giải quyết theo quy định của pháp luật những KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng ban khi được giao. Tại Ban Cơ yếu Chính phủ không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Về công tác PCTN: Căn cứ quy định của pháp luật về PCTN và chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, Thanh tra Cơ yếu đã làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Để đạt được những thành tích qua 20 năm xây dựng và trưởng thành trên đây, nguyên nhân quan trọng là do lớp lớp cán bộ, trợ lý Thanh tra Cơ yếu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, còn là bởi Thanh tra Cơ yếu đã luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ban qua các thời kỳ; luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, sâu sát về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Cục Cơ yếu, các cơ quan đơn vị thuộc Ban.

Ban và ngành Cơ yếu đã được xác định với khối lượng lớn, phạm vi mở rộng và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Theo đó, nhiệm vụ của Thanh tra Cơ yếu cũng sẽ tăng cả về phạm vi và quy mô, với yêu cầu chất lượng ngày càng cao hơn. Thanh tra Cơ yếu sẽ phải không ngừng được củng cố, tăng cường; cán bộ trợ lý cơ quan sẽ phải đoàn kết, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, cố gắng phấn đấu hơn nữa mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Dương Ngọc Ánh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica