Quảng Nam:

Thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: 27/11/2018 23:07

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3491/QÐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh; nhằm tăng cường công dân giải quyết khiếu kiện trong tình hình mới.

Thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ

 

Tại quyết định, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Chánh Thanh tra tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh. 

Các Phó Chủ tịch thường trực của Hội đồng gồm: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Các Ủy viên Hội đồng tư vấn gồm đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tham gia Ủy viên Hội đồng Tư vấn.

Thanh tra tỉnh là cơ quan Thường trực của Hội đồng Tư vấn. Chủ tịch Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn...

Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, chưa có sự thống nhất về quan điểm giải quyết vụ việc giữa các cơ quan có liên quan và các vụ việc khiếu nại khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng Tư vấn có quyền trưng tập một số công chức từ các cơ quan có tham gia thành viên Hội đồng Tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến vụ việc được tư vấn tham gia giúp việc cho Hội đồng Tư vấn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên có trách nhiệm cử nhân sự đúng thành phần để tham gia xuyên suốt các hoạt động của Hội đồng Tư vấn; thông báo bằng văn bản khi có sự thay đổi nhân sự cho Thanh tra tỉnh trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia Hội đồng Tư vấn.

N. Phó

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica