Tham mưu giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc khiếu nại

Cập nhật: 10/02/2019 14:31

(Thanh tra)- Là mục tiêu của Thanh tra tỉnh An Giang trong phương hướng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Tham mưu giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc khiếu nại
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang. Ảnh: NL

Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2019 sẽ giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo (mới phát sinh) thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế tình hình địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; tham mưu giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; tham mưu thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Triển khai đồng bộ nhiều hướng

Để đạt được mục tiêu trên, Thanh tra tỉnh An Giang cũng sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Bên cạnh đó, Thanh Tra tỉnh An Giang còn tập trung triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn); đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Năm 2018, tỉnh An Giang đã giải quyết  84,2% đơn khiếu nại (229/272), đơn tố cáo 83,33% (10/12). Toàn tỉnh tiếp nhận 2.395 đơn, giảm 17,58% so với cùng kỳ (giảm 511 đơn),

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có 20 công dân tập trung khiếu nại tại Ban Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội. UBND tỉnh đã cử cán bộ động viên và công dân đồng ý trở về địa phương.

Vì vậy, UBND tỉnh đã thành lập Tổ Công tác tiếp công dân, giải thích, và động viên công dân chấp nhận kết quả giải quyết của Tỉnh và Trung ương, hoặc tìm giải pháp bằng các chính sách an sinh xã hội, để kết thúc khiếu nại.

Trong năm qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Quá trình giải quyết có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền rà soát, vận dụng các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có lợi nhất để công dân đồng tình chấm dứt khiếu nại, số lượng đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền mới phát sinh cũng được các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời.

Việc Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp, tiếp công dân, cũng đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân.

Khắc phục vướng mắc

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vẫn còn những vướng mắc như, lượng đơn không thuộc thẩm quyền phải xử lý tương đối cao; một số người dân nhận thức còn hạn chế, dẫn đến khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, sự tích cực quan tâm và tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn chưa được thể hiện tốt, nhất là việc thẩm định các phương án bồi thường, áp dụng pháp luật cứng nhắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người phải giải tỏa, di dời. Chưa chủ động tìm giải pháp giải quyết hợp tình, lý để xử lý dứt điểm các vụ việc gay gắt, phức tạp, kéo dài.

Không những thế, sự bất cập của các quy định pháp luật qua các thời kỳ để giải quyết chính sách cải tạo nông nghiệp, các chính sách bồi thường ngày càng đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất,  nên dẫn đến sự so bì của các hộ dân có đất bị thu hồi đất trước đây...

Thanh tra tỉnh An Giang nhìn nhận, để hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo phải thực hiện thật tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công khai những chủ trương chính sách có liên quan đến người dân trên các lĩnh vực như: Tài chính, đất đai, giải tỏa di dời ở các khu quy hoạch, xây dựng cơ bản và huy động nhân dân đóng góp...

Khi có đơn khiếu nại, tố cáo thì các cấp, các ngành trên cơ sở trách nhiệm, thẩm quyền, quan tâm hơn nữa quyền lợi chính đáng của công dân, để giải quyết kịp thời từ cơ sở (nơi phát sinh vụ việc).

 Đối với những vụ việc gay gắt, phức tạp, kéo dài, phải có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp Đảng ủy, chính quyền rà soát, vận dụng các chính sách an sinh xã hội, và các chính sách có lợi nhất để công dân đồng tình chấm dứt khiếu nại.

Chú trọng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng tham gia công tác này.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thực tế cho thấy, ở nơi nào có sự quan tâm tốt công tác tiếp dân thì tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo diễn biến tốt hơn.

Nghiêm Lan

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica