Đồng Tháp:

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: 14/09/2018 18:33

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có văn bản chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: CN

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo và vận động nhân dân chấp hành đúng pháp luật.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh cấp huyện thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, giải quyết tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án giải quyết đối với các kết luận, chỉ đạo và quyết định hành chính của UBND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực hiện, trình UBND tỉnh trong tháng 10/2018.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các luật có liên quan trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, bất cập; kiến nghị sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica