Rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người

Cập nhật: 21/03/2019 16:35

(Thanh tra) - Ngày 20/3, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Kế hoạch số 363/KH-TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Kế hoạch yêu cầu tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội hướng đến phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Kế hoạch này, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an lập danh sách một số vụ việc có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, trình Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Ở Trung ương, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ Công tác để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm. 

Ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ Công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tổ cáo đông người, phức tạp, kéo dài do một lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó Thường trực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó; Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và sở, ngành liên quan làm thành viên. Chủ tịch UBND tỉnh mời đại diện Ban Nội chính, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Tổ Công tác. 

Tổ Công tác xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra rà soát, giải quyêt các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, phân công rõ trách nhiệm, thời gian, nội dung kiểm tra, rà soát vụ việc khiểu nại, tố cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Tổ Công tác nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc với người khiếu nại, người tố cáo; kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân người khiếu nại, người tố cáo chưa đồng tình với quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo; đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đối với địa phương có nhiều vụ việc thì Tổ Công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Đoàn Thanh tra (Tổ Kiểm tra) để tiến hành thực hiện nhiệm vụ này, báo cáo kết quả cho Tổ Công tác.

UBND tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch kiếm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tổ cáo đông người, phức tạp, kéo dài; thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả thực hiện vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về khiếu nại tố cáo, chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành Trung ương trong tổ chức thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ. 

Cũng trong trình tự này, Tổ Công tác thống nhất phương án giải quyết vụ việc cấp lãnh đạo tỉnh, tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương án gải quyết, tổ chức thực hiện và công khai kết quả, phương án giải quyết. UBND các tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả thực hiện vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành Trung ương trong tổ chức thực hiện./.

Giang Thân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica