Quảng Trị có số vụ việc thuộc thẩm quyền được giải quyết dứt điểm cao

Cập nhật: 06/09/2019 19:19

(Thanh tra)- Theo UBND tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1/8/2018 đến 31/7/2019, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp, các ngành tham mưu tổ chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, với tổng số 828 lượt/979 người/766 vụ việc (209 vụ cũ, 557 vụ mới).

Tiếp nhận 1.064 đơn. Qua kiểm tra, loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 1.019 đơn. Số đơn KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 65 đơn. Kết quả đã giải quyết 38/45 đơn KN và 16/20 đơn TC thuộc thẩm quyền. Các đơn còn lại đang được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực rà soát, nỗ lực trong việc giải quyết KN, TC của công dân. Số vụ việc thuộc thẩm quyền được giải quyết dứt điểm chiếm tỷ lệ khá cao, qua đó đã hạn chế, ngăn ngừa được tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Sau mỗi kỳ tiếp dân, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra, xác minh về giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền và đang tiếp tục giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác giải quyết các vụ việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Phương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica