Lào Cai: Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ

Cập nhật: 07/05/2019 12:44

(Thanh tra) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Lào Cai: Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Ảnh: QT

Chủ động rà soát, sắp xếp công chức, viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; chấm dứt tình trạng ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan tổ chức hành chính.

Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định và theo đúng phân cấp về công tác quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh và Thông báo số 113-TB/BCS ngày 9/5/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và tổ công tác về kiểm tra công vụ và việc chấp hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 6/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức, cán bộ; đến hết năm 2019 phải đạt 100% các cơ quan, tổ chức của tỉnh được thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức, cán bộ.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức, cán bộ và tiếp nhận, xử lý thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

TQ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica