Ký giao ước thi đua thanh tra 7 tỉnh biên giới phía Bắc

Cập nhật: 09/03/2019 21:39

(Thanh tra) - Ngày 8/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, với vai trò Cụm phó Cụm Thi đua số IV Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Thanh tra 7 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc.

Ký giao ước thi đua thanh tra 7 tỉnh biên giới phía Bắc
Lãnh đạo Thanh tra 7 tỉnh ký giao ước năm 2019

Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của đại diện lãnh đạo 7 đơn vị là Thanh tra tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Cao Bằng và Uỷ ban Kiểm tra Thanh tra tỉnh Hà Giang.

Năm 2019, Thanh tra tỉnh Lai Châu là đơn vị Cụm trưởng.

Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua của Cụm trong năm nhằm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của 7 đơn vị thành viên.

Công tác thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.

Đồng chí Võ Thị Thiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu (bên trái) và đồng chí Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên đại diện đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó chủ trì hội nghị 

Ký giao ước 7 nội dung thi đua

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-TTCP, ngày 29/01/2019 và hưởng ứng phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các thành viên Cụm Thi đua số IV đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2019 với 7 nội dung:

Thi đua phấn đấu triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt với chất lượng và hiệu quả cao; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phương pháp làm việc, phấn đấu rút ngắn thời gian thanh tra; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đoàn thanh tra. Kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, xác định rõ sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; phấn đấu thu hồi về tiền và tài sản đạt tỷ lệ trên 70% số phải thu hồi trong năm, trong đó chú trọng xử lý thu hồi ngay trong quá trình thanh tra.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của các tỉnh trong Cụm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND các tỉnh tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc được giao; tập trung đôn đốc, tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%...

Tinh thần đoàn kết của Thanh tra 7 tỉnh tại hội nghị 

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kết luận số 10-KL/TW của của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trong ngành Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV để đề xuất khen thưởng kịp thời. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phấn đấu ít nhất 90% công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ; không có công chức vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, gắn với triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của mỗi đơn vị.

Tiếp tục hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện.

Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của cấp ủy chính quyền địa phương.

Trần Kiên - Bùi Bình

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica