Khắc phục ngay tồn tại trong công tác CCHC, ứng dụng CNTT

Cập nhật: 17/03/2017 06:28

(Thanh tra)- Đó là chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu tại Hội nghị Cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2011 - 2016 vào sáng ngày 16/3. Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn dự hội nghị.

Khắc phục ngay tồn tại trong công tác CCHC, ứng dụng CNTT

Báo cáo công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ (TTCP) giai đoạn 2011 - 2016, lãnh đạo Vụ Pháp chế cho biết, trong những năm qua, công tác CCHC của TTCP đã được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo, ngay từ quý IV hàng năm, TTCP đã xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC của năm tiếp theo và các cục, vụ, đơn vị chủ động tổ chức triển khai kế hoạch.

Từ năm 2012 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, TTCP đã tiến hành việc chấm điểm xác định chỉ số CCHC hàng năm một cách khách quan, minh bạch về các hoạt động CCHC.

Trên cơ sở đó, TTCP đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

TTCP đã ban hành nhiều văn bản phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành trong cơ quan và ngành như: Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, quy trình thành lập đoàn thanh tra, tổ kiểm tra, xác minh.

CCHC trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) được tổ chức triển khai rà soát, đánh giá và tìm ra bất cập để sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng pháp luật liên quan. Hàng năm, TTCP đều ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và cập nhật trên cổng thông tin điện tử hoặc trang cơ sở dữ liệu quốc gia để công khai cho cá nhân, tổ chức biết và thực hiện....

CCHC tổ chức bộ máy và đào tạo cán bộ, TTCP tiếp tục tập trung vào đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan và ngành Thanh tra, xây dựng Nghị định 83 quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của TTCP, thành lập thêm 3 vụ mới; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng đề án đổi mới nội dung chương trình bỗi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.

Công tác quản lý tài chính công của TTCP đã có nhiều cố gắng, chất lượng từng bước được nâng lên, đảm bảo tài liệu, kinh phí, phương tiện phục vụ lãnh đạo và các đoàn thanh tra.

Ngoài ra, hàng năm TTCP đã cố gắng duy trì tốt công tác quản trị mạng, quản lý các thiết bị liên quan đảm bảo cho việc vận hành hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành và giám sát hoạt động của cơ quan; duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử…

Hội nghị cũng được nghe đại diện Trung tâm Thông tin trình bày tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động thanh tra. Theo đó, TTCP đã có một hệ thống mạng LAN và mạng Internet được xây dựng riêng biệt. Máy tính được kết nối thông qua hệ thống cáp quang, switch tầng, 100% máy tính đều được cài đặt phần mềm diệt vi rút bản quyền, an toàn thông tin để phục vụ công việc. Từ năm 2014, phần mềm “điều hành tác nghiệp phục vụ quản lý, điều hành giám sát hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra” được chính thức đưa vào sử dụng nguồn vốn của nước ngoài, toàn bộ các văn bản đi, đến  được scan đưa vào hệ thống.

Hệ thống thư điện tử ngành Thanh tra được cung cấp với Tập đoàn Viettel từ năm 2007 sau thời gian sử dụng không thể gửi/nhận email trên các thiết bị di động thông minh như iphone, ipad… đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thư điện tử công vụ 24/24h.

Toàn bộ hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ đoàn thanh tra, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN; phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KN, TC, PCTN; tiếp công dân, xử lý đơn thư; phần mềm kết nối văn bản liên thông với Văn phòng Chính phủ… được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, các hệ thống phần mềm cũng bộc lộ những hạn chế như: Hệ thống chưa có giao diện hỗ trợ việc sử dụng, tác nghiệp cho các thiết bị di động thông minh hiện nay; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC mới chỉ triển khai đến cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố nên việc tổng hợp số liệu từ cấp huyện, sở rồi mới tiến hành nhập dữ liệu vào hệ thống làm thời gian thực hiện chậm, nhập sai, nhập thiếu…

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều cho rằng, cần hoàn thiện thể chế về quản lý tài chính, tài sản công, gắn với Luật PCTN đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tế; xác định vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu các cục, vụ, đơn vị trong chỉ đạo xây dựng, thể hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quản lý tài chính… Các đơn vị thuộc TTCP tăng cường sử dụng các hệ thống CNTT; thành lập các tổ công tác thực hiện kiểm tra, rà soát và đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực cho Trung tâm Thông tin.

Theo đánh giá của Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu: “Trong thời gian qua, TTCP đã nỗ lực, có trách nhiệm trong công tác CCHC. 6 lĩnh vực của CCHC đã đạt yêu cầu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra”.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều yếu kém trong công tác CCHC, việc xây dựng văn bản phục vụ ngành còn chậm về thời gian và chưa có chất lượng; các thủ tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết KN, TC còn kéo dài, chưa trọng tâm, trọng điểm, có nhiều thủ tục hành chính nhiêu khê; việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra còn chưa được rà soát triệt để; tổ chức bộ máy hành chính chưa phù hợp; chưa có quy định thống nhất về thời gian, thời hạn trong việc xử lý công việc phát sinh hàng ngày trong nội bộ cơ quan, đội ngũ cán bộ chưa có trình độ chuyên môn; công tác giải quyết KN, TC trong nội bộ còn chưa dứt điểm, nhiều trường hợp kéo dài gây ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ công chức...

Tổng Thanh tra đề nghị các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại về CCHC và ứng dụng CNTT đã được chỉ ra tại hội nghị; các cục, vụ, đơn vị hàng tháng phải có đánh giá công tác CCHC. Vụ Pháp chế với chức năng, nhiệm vụ của mình phải tham mưu, rà soát, đề xuất nhiệm vụ thể chế cho ngành Thanh tra; xem xét quy chế, quy định, luân chuyển tại cơ quan để bộ máy cơ quan tinh gọn và hoạt động thực sự hiệu quả. Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cùng Văn phòng rà soát lại các văn bản về quy trình thực hiện thanh tra, giải quyết KN, TC, mua sắm tài sản công… Đối với Trung tâm Thông tin, cần khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế mà tổ kiểm tra đã kết luận, kiện toàn đội ngũ cán bộ, trong đó cần một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu về CNTT…

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica