Hồ sơ đề nghị tặng thưởng nộp trước ngày 25/12 hàng năm

Cập nhật: 21/03/2017 10:33

(Thanh tra)- Là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2016/TT- TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

Điều 12 về điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng TTCP đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra huyện và các cá nhân thuộc Thanh tra huyện, Thông tư quy định, Bằng khen của Tổng TTCP được xét tặng cho tập thể theo quy định tại Điều này phải đạt các tiêu chuẩn tại điểm b Khoản 1 Điều 11 và có 2 năm liên tục đủ tiêu chuẩn được công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Đối với tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua do TTCP phát động; được các đơn vị trong cùng cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Bằng khen của Tổng TTCP được xét tặng cho cá nhân được quy định tại Điều này, phải có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do TTCP phát động; có 2 năm liên tục được bình xét, công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về điều kiện tặng Bằng khen đột xuất của Tổng TTCP, Điều 13 quy định, đây là hình thức khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể trong ngành Thanh tra có thành tích đột xuất, xuất sắc; cá nhân, tập thể ngoài ngành Thanh tra có liên quan đến công tác thanh tra, có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra; cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Về thủ tục, hồ sơ, quy trình xét khen thưởng, thẩm quyền quyết định và trao tặng Cờ thi đua của TTCP, Bằng khen của Tổng TTCP, chương IV quy định, hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua của TTCP, Bằng khen của Tổng TTCP (1 bộ) gồm tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp; biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; Biên bản họp bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua (đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP); ý kiến của Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ được đề nghị xét tặng “Bằng khen của Tổng TTCP”; “Cờ Thi đua của TTCP”.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất (1 bộ), gồm tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh có liên quan đến cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Riêng đối với các tập thể, cá nhân trong ngành Thanh tra báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp.

Đối với đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của TTCP, Bằng khen của Tổng TTCP, Thanh tra bộ; Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP nộp hồ sơ trước ngày 25/12 hàng năm, trừ trường hợp TTCP có hướng dẫn khác; các cụm, khối thi đua nộp trước ngày 20/12 hàng năm. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất của tập thể, cá nhân gửi ngay sau khi lập được thành tích đột xuất.

Cơ quan làm công tác Thi đua - Khen thưởng của TTCP có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và thực hiện bàn giao hồ sơ khen thưởng cho Văn phòng TTCP theo quy định của pháp luật về lưu trữ; các cơ quan, đơn vị trong ngành Thanh tra có trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng của cá nhân, tập thể thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. Các quyết định về thi đua, khen thưởng của đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP phải gửi cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Hồ sơ thi đua, khen thưởng được lưu trữ trên giấy và lưu trữ điện tử theo quy định.

Quỹ thi đua, khen thưởng của TTCP và của các đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP thực hiện theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Văn phòng TTCP có trách nhiệm quản lý, chi trả các khoản tiền thưởng kèm theo Cờ thi đua của TTCP, Bằng khen của Tổng TTCP theo quyết định của Tổng TTCP.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica