Hải Phòng trả lại cho người dân 1,4 tỷ đồng

Cập nhật: 16/08/2019 06:29

(Thanh tra)- Từ ngày 1/8/2018 đến 31/7/2019, các cơ quan hành chính thành phố Hải Phòng tiếp 6.171 lượt, 11.048 người với 4.956 vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị (tăng 12% vụ việc so với cùng kỳ năm 2018); có 238 lượt đoàn đông người với 3.990 người; 220 vụ việc.

Toàn thành phố nhận 8.950 đơn thư các loại (đơn kỳ trước chuyển sang là 302 đơn). Qua phân loại có 6.687 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 2.478 đơn KN, TC, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 1.467 đơn; có văn bản hướng dẫn 223 đơn; có công văn đôn đốc giải quyết 409 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 376 đơn.

Đã giải quyết 188/211 vụ việc KN và 124/128 vụ việc TC thuộc thẩm quyền, trong đó giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 66; giải quyết bằng quyết định hành chính 122. Có 5 vụ KN đúng, 111 vụ KN sai, 6 vụ KN có đúng có sai, 24 vụ TC đúng, 52 vụ TC sai, 15 vụ TC có đúng có sai và 39 vụ TC không có cơ sở.

Qua giải quyết đơn KN, TC, kiến nghị đã trả lại quyền lợi cho 1 người dân với số tiền 1,4 tỷ đồng.

Phương Hiếu

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica