Công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực

Cập nhật: 12/01/2017 07:24

(Thanh tra) - Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đã khẳng định như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2016 diễn ra sáng 11/1 về công tác thi đua khen thưởng.

Công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Vụ Thanh tra Khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ II) và cá nhân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015. Ảnh: HH

Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Năm 2016, với vai trò là Khối phó Khối Thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương (gồm các đơn vị: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thanh tra Chính phủ), Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Khối trưởng xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm; tổ chức đăng ký thi đua, phát động phong trào thi đua trong Khối; xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua tại 8 đơn vị.

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn khẳng định: Kết quả thi đua đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 59,4 nghìn tỷ đồng, 4 nghìn ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 37,9 nghìn tỷ đồng, hơn 1,2 nghìn ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hơn 21,4 nghìn tỷ đồng, hơn 2,7 nghìn ha đất; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,4 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng. Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.388 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 10,5/14,9 nghìn tỷ đồng, 488/567 ha đất, đạt tỷ lệ 86% (tăng 15% so với năm 2015), đôn đốc xử lý 850 tập thể, 2.030 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 18 vụ, 23 đối tượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu trao Cờ Thi đua cho thanh tra bộ, ngành, địa phương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Ảnh: HH
Năm 2016, Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng Cờ của Thanh tra Chính phủ cho 21 thanh tra bộ, ngành, địa phương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 29 tập thể thanh tra bộ, ngành, địa phương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; 130 tập thể và 234 cá nhân thuộc thanh tra các bộ, ngành, địa phương và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với: 22 cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; 53 tập thể thuộc các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ. Tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến cho 469 cá nhân; Chiến sỹ Thi đua cơ sở cho 106 cá nhân; Chiến sỹ Thi đua ngành Thanh tra cho 17 cá nhân.

Ngành Thanh tra đã giúp thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp 363.405 lượt công dân với 186.719 vụ việc; có 4.875 đoàn đông người (giảm 5,8% so với năm 2015); xử lý 157.426 đơn đủ điều kiện trong tổng số 239.406 đơn đã tiếp nhận; giải quyết 23.397/27.164 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt 86,1% (tăng 2,1% so với năm 2015). Thông qua công tác giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 70 tỷ đồng, 43ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.389 người, kiến nghị xử lý hành chính 500 người. 

Đối với các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 522/528 vụ việc theo Kế hoạch 1130, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát 582 vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100; có 392 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt thụ lý, đã ban hành 209 thông báo chấm dứt…

Bên cạnh đó, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể đã được Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện sâu sát, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, công chức. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan đã thường xuyên làm tốt công tác phối hợp trong việc vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do Thanh tra Chính phủ và các đoàn thể tổ chức. Sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai ở cơ quan đã tạo được sự thống nhất về hành động góp phần hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như huy động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhất là việc quyên góp xây dựng các quỹ từ thiện, nhân đạo do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể phát động. 

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, luôn được Thanh tra Chính phủ, các cụm, khối thi đua, thanh tra các bộ, ngành, địa phương quan tâm. Báo, Tạp chí Thanh tra thường xuyên đưa tin, bài về công tác thi đua khen thưởng, xây dựng chuyên mục về gương người tốt, việc tốt. Cổng Thông tin Điện tử Thanh tra Chính phủ cũng tích cực cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng...

Các phong trào thi đua lan toả sâu rộng và hiệu quả

Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh: Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

 Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn trao Cờ thi đua cho các đơn vị  thuộc Thanh tra Chính phủ và thanh tra bộ, ngành, địa phương. Ảnh: HH
Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, trong đó: Đề nghị tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Ba; 3 Cờ Thi đua của Chính phủ; 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, có văn bản gửi Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp dân phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã quan tâm sâu sát đến công tác thi đua khen thưởng. Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành. Cấp uỷ, lãnh đạo Thanh tra các cấp, các ngành đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa của công tác thi đua, từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong những năm trước đây, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong công tác thi đua khen thưởng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các cụm, khối thi đua; khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích; sâu sát trong việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra trong việc đăng tải gương người tốt, việc tốt; chú trọng đến bồi dưỡng các cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Các Cụm, Khối Thi đua trong ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, sơ kết, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, tổng kết và bình xét khen thưởng theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.

Tổ chức thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình như thanh tra các địa phương: Yên Bái, Quảng Ninh, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai, Đồng Tháp, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh; Thanh tra các Bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước; Vụ Thanh tra khối Nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Cục Chống tham nhũng (Cục IV) và Ban Tiếp công dân Trung ương. 

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Vụ Thanh tra Khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ II) và cá nhân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015.

Phương Hiếu - Trần Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica