Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Kim:

Công tác pháp chế góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách ngành Thanh tra

Cập nhật: 06/11/2018 19:52

(Thanh tra)- Trong những năm qua, công tác pháp chế của Thanh tra Chính phủ (TTCP) được đánh giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua và đi vào thực tiễn cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11/2013 - 9/11/2018), phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trò chuyện với quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Kim về công tác pháp chế của TTCP.

Công tác pháp chế góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách ngành Thanh tra
Ông Nguyễn Văn Kim, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP. Ảnh: TH

+ Xin ông cho biết trong thời gian vừa qua công tác pháp chế của TTCP đã đạt được những kết quả quan trọng gì?

- Với sự chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, sự giúp đỡ nhiệt tình có trách nhiệm của các vụ, cục, đơn vị, sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của toàn thể công chức trong vụ, các hoạt động của Vụ Pháp chế thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc xây dựng các văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật.

Xác định xây dựng thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Vụ Pháp chế đã tham mưu xây dựng kế hoạch về xây dựng thể chế trong năm của TTCP; huy động các công chức và tranh thủ sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan và của các cơ quan có liên quan để tổ chức, triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra.

Đặc biệt, trong năm 2017, vụ đã tham mưu lãnh đạo TTCP tổ chức tổng kết thi hành 6 năm thực hiện Luật Thanh tra, 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên phạm vi toàn quốc.

Trong năm 2018, vụ đã giúp TTCP chủ trì xây dựng trình Quốc hội 2 đạo luật quan trọng: Luật Tố cáo (Quốc hội đã thông qua ngày 12/6/2018) và Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN - dự kiến Quốc hội sẽ thông qua vào ngày 21/11/2018).

Đồng thời, đã chủ trì xây dựng trình Chính phủ các Nghị định quan trọng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra (thay thế Nghị định số 86/2012/NĐ-CP), Nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật KN; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật TC năm 2018; tham mưu xây dựng nhiều thông tư của TTCP, đảm bảo pháp luật thanh tra, giải quyết KN,TC được quy định một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Ngoài ra, để pháp luật nói chung và pháp luật thanh tra đi vào đời sống, hàng năm, Vụ Pháp chế luôn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật, trong đó xác định cụ thể các nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

Vụ Pháp chế cũng là đơn vị chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2021.

Có thể nói các văn bản pháp luật xây dựng trong thời gian qua đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, tiếp công dân và PCTN, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết KN,TC, tiếp công dân một cách khách quan, dân chủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, PCTN cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Với những nỗ lực đó, tập thể Vụ Pháp chế trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014), Bằng khen của Tổng TTCP (2015), Tập thể Lao động Xuất sắc (2016), Cờ thi đua của TTCP (2017)...

+ Trong năm 2017-2018, Vụ Pháp chế đã trực tiếp về các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân và thực hiện kết luận thanh tra. Đây là một nhiệm vụ mới, vậy thực hiện nhiệm vụ đó có ý nghĩa gì, thưa ông?

- Với công tác pháp chế, đây là một nhiệm vụ mới nhưng có rất nhiều ý nghĩa. Bởi muốn hiểu pháp luật đi vào cuộc sống như thế nào, phải qua hoạt động kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật.

Trong năm 2017-2018, các công chức của Vụ Pháp chế đã trực tiếp về các bộ, ngành, địa phương nắm tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân và thực hiện kết luận thanh tra.

Vụ đã xây dựng đề cương hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện pháp luật về tiếp công dân và thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch. Qua việc kiểm tra, theo dõi tình hình kết hợp với việc hướng dẫn thực thi pháp luật đã giúp các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn thi hành pháp luật, đồng thời ghi nhận các vướng mắc, đề xuất từ cơ sở, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện, qua đó nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật, đề xuất các giải pháp để pháp luật của ngành Thanh tra được thực thi có hiệu quả.

+ Xin ông cho biết trong thời gian tới, Vụ Pháp chế cần phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của TTCP nói riêng và của toàn ngành Thanh tra nói chung?

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Vụ Pháp chế vẫn còn một số khó khăn nhất định. Đó là số lượng công chức còn mỏng, trong khi đó, công việc chuyên môn của vụ nhiều về khối lượng, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ thực hiện. Chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác pháp chế cũng như đối với người làm công tác pháp chế còn rất hạn chế. Do đó, đời sống của các công chức làm công tác pháp chế còn gặp khó khăn.

Với yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC, PCTN, đặt ra đòi hỏi càng cao đối với công tác pháp chế của ngành Thanh tra. Vì vậy, thời gian tới, Vụ Pháp chế sẽ quyết tâm hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ mà ngành giao phó.

Trong công tác xây dựng thể chế, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật để đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra Nhà nước.

Về lĩnh vực KN, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu Luật KN theo hướng tạo điều kiện cho công dân trong việc thực hiện quyền KN, tháo gỡ những bất cập, khó khăn trong giải quyết KN hiện nay.

Trong lĩnh vực PCTN, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sau khi Quốc hội thông qua Luật PCTN mới, cần tiếp tục cụ thể hóa các quy định của luật như các chế định về trách nhiệm giải trình, về kiểm soát xung đột lợi ích, về kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập, về các biện pháp PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài Nhà nước…

Bên cạnh hoạt động xây dựng thể chế, cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật của ngành để các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật cũng như các hoạt động khác của công tác pháp chế. Điều đó đặt ra trách nhiệm, nhiệm vụ của Vụ Pháp chế là rất lớn.

Do đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả của công tác pháp chế ở TTCP trong thời gian tới, cần phải thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp hàng đầu là quan tâm phát triển nhân lực của vụ. Cần kiện toàn tổ chức, tăng cường, bổ sung công chức và tạo điều kiện để công chức pháp chế tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, cần sự đầu tư về kinh phí cho công tác pháp chế, sự phối hợp, chia sẻ của các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan, của các bộ, ngành, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo TTCP.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông.

Triển khai quán triệt nhiều văn bản quan trọng

Ngày mới thành lập, bắt đầu là Phòng Pháp chế với 4 công chức, sau đó là Vụ Tổng hợp - Pháp chế gồm 14 công chức, đến nay số thành viên của Vụ Pháp chế cũng không nhiều, gồm 17 công chức, được tổ chức thành 2 phòng: Phòng xây dựng thể chế, Phòng tuyên truyền, kiểm tra và thẩm định văn bản pháp luật. Tất cả công chức của vụ có trình độ cử nhân luật, được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, tận tình giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, học tập, nhiệt tình công tác, không ngại khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong những năm qua, tập thể Vụ Pháp chế đã luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào công tác pháp chế của ngành Thanh tra.

Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu, từ năm 2017 đến nay, vụ đã tổ chức triển khai các hội nghị quán triệt các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật TC năm 2018... tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan TTCP.

Đặc biệt, sau khi Luật TC được thông qua, Vụ Pháp chế đã xây dựng tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử TTCP, đồng thời có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức quán triệt sâu rộng Luật tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.


Thái Hải (Thực hiện)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica