Bộ Công thương chấn chỉnh việc thực hiện kết luận thanh tra

Cập nhật: 10/01/2017 16:03

(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-BCT về tăng cường công tác thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo tới các đơn vị trực thuộc.

Bộ Công thương chấn chỉnh việc thực hiện kết luận thanh tra
Thanh tra Bộ Công thương là đầu mối theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Bộ Trưởng Bộ Công thương (ảnh nguồn: Internet)

Trong thời gian qua, Bộ Công thương, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ là đối tượng thanh tra, kiểm tra và kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của một số đơn vị chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-BCT yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc một số yêu cầu sau: Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính, đầu tư và công tác nhân sự; thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; gửi kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán về Thanh tra Bộ chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Chỉ thị cũng nêu rõ giao Chánh Thanh tra Bộ Công thương theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán; hướng dẫn các đơn vị trong việc tự thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc.

Chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, tổng cục liên quan kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Quang Đông

 

 


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica